Ana­li­ti­ča­ri RBA za­do­volj­ni planovima naj­ve­će do­ma­će še­će­ra­ne Ra­if­fe­isen: Dr­ži­te di­oni­ce Vi­ra!

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

UAna­li­ti­čar­ka Ana Fra­nin upo­zo­ra­va ka­ko je ri­zik vo­la­til­nos­ti di­oni­ce Vi­ra, od­nos­no nje­zi­na ne­pre­dvid­lji­vost kre­ta­nja u odre­đe­nom raz­dob­lju vi­so­ka

na­toč to­mu što su po­vi­si­li ci­lja­nu ci­je­nu di­oni­ce Vi­ra ana­li­ti­ča­ri Ra­if­fe­isen ban­ke i da­lje sma­tra­ju da tu di­oni­cu ula­ga­či tre­ba­ju dr­ža­ti. U proš­loj ana­li­zi s kra­ja ožuj­ka ana­li­ti­ča­ri RBA sma­tra­li su da je ci­lja­na ci­je­na di­oni­ce Vi­ra 492 ku­ne, no u re­vi­di­ra­noj ana­li­zi is­ti­ču ka­ko bi vri­jed­nost di­oni­ce Vi­ra u idu­ćih go­di­nu da­na tre­ba­la iz­no­si­ti 514 ku­na. To je 12,2 pos­to vi­še od re­fe­rent­ne ci­je­ne s po­čet­ka lip­nja (458 ku­na) ko­ju su ana­li­ti­ča­ri ko­ris­ti­li, ali i 4,5 pos­to vi­ša ci­je­na od po­s­ljed­nje pre­po­ru­ke. Na Za­gre­bač­koj bur­zi ci­je­na di­oni­ce Vi­ra kre­će se oko 450 ku­na.

“Na te­me­lju DCF me­to­de de­ri­vi­ra­na je fer vri­jed­nost di­oni­ce od 514 ku­na po ko­ma­du. Ka­da se us­po­re­de ci­je­ne di­oni­ca slič­nih ino­zem­nih kom- pa­ni­ja, di­oni­com Vi­ra tr­gu­je se uz di­skont od 20 pos­to, za ko­ji sma­tra­mo da je po­s­lje­di­ca ve­će di­ver­zi­fi­ka­ci­je pos­lo­va­nja kon­ku­re­na­ta i sa­mim ti­me ma­njeg ri­zi­ka”, pi­še ana­li­ti­čar­ka RBA Ana Fra­nin.

Bez di­vi­den­de

Ta­ko­đer ni­je pred­lo­že­na di­vi­den­da za 2011. go­di­nu, a ci­lja­na ci­je­na od 514 ku­na su­ge­ri­ra rast ma­nji od 20 pos­to, sto­ga je pre­po­ru­ka “dr­ža­ti” tu di­oni­cu. Is­to ta­ko ana­li­ti­ča­ri su upo­zo­ri­li ka­ko je ri­zik vo­la­til­nos­ti te di­oni­ce, od­nos­no nje­zi­na ne­pre­dvid­lji­vost kre­ta­nja u odre­đe­nom raz­dob­lju vi­so­ka.

“Povećali smo pro­cje­nu kre­ta­nja pri­ho­da u 2012. go­di­ni na te­me­lju pla­na pro­izvod­nje Sla­do­ra­ne, ko­ji je vi­ši od ono­ga ko­ji smo oče­ki­va­li”, pi­še ana­li­ti­čar­ka Fra­nin. Is­ti­če ka- ko su sma­tra­li da će ta še­će­ra­na po­sa­di­ti 8000 hek­ta­ra še­ćer­ne re­pe, no Upra­va je naj­a­vi­la ka­ko na­mje­ra­va­ju pro­izvo­di­ti 90.000 to­na še­ćer­ne re­pe, što bi zna­či­lo da će po­vr­ši­na za sad­nju iz­no­si­ti 10.700 hek­ta­ra.

Ka­da se ana­li­zi­ra­ju ci­je­ne še­će­ra, do­sa­daš­nji trend u 2012. go­di­ni uka­zu­je na pad, ali da su još iz­nad 20 do­la­ra po fun­ti. Is­to­dob­no ter­min­ski ugovori uka­zu­ju na to da će ta ci­je­na u os­tat­ku go­di­ne os­ta­ti slič­na ili na vi­šim ra­zi­na­ma.

“Ka­da se sve uz­me u ob­zir, povećali smo pro­cje­nu go­diš­njih pri­ho­da kom­pa­ni­je ko­ji bi u ovoj go­di­ni mo­gli bi­ti šest pos­to vi­ši u od­no­su na proš­lu”, ka­že Fra­nin. Ta­ko­đer je še­će­ra­na Vi­ro kra­jem ve­lja­če obja­vi­la po­nu­du za pre­uzi­ma­nje Sla­do­ra­ne, što je bio re­zul­tat kup­nje di­oni­ca te kom­pa­ni­je još iz sre­di­ne pro­sin­ca proš­le go­di­ne ka­da je Vi­ro od Hr­vat­skog za­vo­da za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje i Dr­žav­ne agen­ci­je za osi­gu­ra­nje šted­nih ulo­ga i sa­na­ci­ju ba­na­ka ku­pio 580.000 di­oni­ca Sla­do­ra­ne. Mje­sec da­na na­kon obja­ve do­bro­volj­ne po­nu­de Vi­ro je ste­kao 2,6 pos­to di­oni­ca i svoj udio po­ve­ćao na 79,2 pos­to.

Ne­ma vi­še is­ti­ski­va­nja

Di­oni­cu Sla­do­ra­ne pla­ća­li su 111 ku­na po ko­ma­du. Od ta­da je Vi­ro po­ve­ćao svoj udio na čak 95,07 pos­to, či­me je ste­kao za­kon­sku mo­guć­nost is­ti­ski­va­nja ma­njin­skih di­oni­ča­ra. Sto­ga ana­li­ti­čar­ka RBA sma­tra da od ove go­di­ne vi­še ne­će bi­ti ma­lih di­oni­ča­ra u Sla­do­ra­ni kao ni nji­ho­vih in­te­re­sa.

Ina­če, di­oni­ca Vi­ra u ovoj je go­di­ni za­bi­lje­ži­la rast vri­jed­nos­ti od 8,2 pos­to. Go­di­nu je “za­po­če­la” s ra­zi­nom od 416 ku­na, a naj­vi­ša ra­zi­na bi­la je kra­jem trav­nja ka­da je iz­no­si­la 478 ku­na. U “zlat­no” do­ba do­ma­ćeg tr­ži­šta ka­pi­ta­la di­oni­ca Vi­ra je vri­je­di­la da­nas ne­za­mis­li­vih 1737 ku­na, no ka­da je tr­ži­šte puk­lo, pala je na sa­mo 200 ku­na. Od ta­da bi­lje­ži vi­še-ma­nje kons­tan­tan rast vri­jed­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.