Zbog ba­ilo­uta od 750 ml­rd. čas­tio sam fren­do­ve

Va­lut­no obe­ća­nje Do­če­ka­mo li Duh Iz Ban­ke, Bo­okie, Fo­rexaš i ja EURUSD na 1,15, re­koh pla­ti­ti če­ti­ri ruč­ka. Da­le­ko je od to­ga, ali ipak pla­tih akon­ta­ci­ju…

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Po­pio sam ka­vu s Fa­ra­onom. Fa­ra­on je vlas­nik fir­me, do­bro pos­lu­je, za­poš­lja­va oko sto lju­di, i dru­ži se sa svim fa­ca­ma ove zem­lje, od lju­di ko­ji do­is­ta ne­što ra­de, stva­ra­ju no­vu vri­jed­nost, do po­li­ti­ča­ra.

“I, što mis­liš, ho­će li no­vi gu­ver­ner štam­pa­ti pa­re, ili će ra­di­ti is­to što i Ro­ha­tin­ski?”, pi­tao sam pri­ja­te­lja. “Pa ka­ko će­mo vra­ti­ti du­go­ve ako ne bu­de štam­pao!? Osim to­ga, ne mo­žeš sma­nji­ti pla­će dr­žav­nom sek­to­ru, pa je je­di­ni na­čin da ku­na pos­tup­no ot­kli­že. Na kra­ju kra­je­va, ta što mis­liš za­što se pre­mi­jer sas­tao s njim!?”, re­če Fa­ra­on. “Je li ti to da će štam­pa­ti net­ko, the net­ko, re­kao, ili je to tvo­ja ana­li­za?” mo­rao sam pi­ta­ti. “Mo­ja ana­li­za”, po­ma­lo me je, ša­lim se, ra­zo­ča­rao. Dru­ga te­ma na­še ća­ku­le bio je EURUSD. Ka­ko sam pi­sao, ima dos­ta vre­me­na, pro­dao sam euro, ku­pio sam do­lar, ali vo­lim ču­ti ka­ko i dru­gi raz­miš­lja­ju. Fa­ra­on – sa­vjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao – ku­ne dr­ži u do­la­ri­ma i švi­car­ci­ma.

De­pre­si­ja, ne re­ce­si­ja

“Što mis­liš, ko­li­ko će još To­do­rić bi­ti vlas­nik Kon­zu­ma?”, pi­tao sam da­lje. “Mis­lim da će Kon­zum, tj. Agro­kor, u nje­go­vim ru­ka­ma os­ta­ti naj­kas­ni­je tri go­di­ne na­kon što Hr­vat­ska uđe u EU, dak­le naj­da­lje do 2016.”, od­go­vo­rio je. “A, kao neo­p­te­re­ćen ma­te­ri­jal­nim vri­jed­nos­ti­ma, i kao tašt čo­vjek, što mis­liš, ho­će li se To­do­rić bo­ri­ti da Kon­zum, tj. Agro­kor, os­ta­ne u nje­go­vim ru­ka­ma, ili će jed­nos­tav­no pre­da­ti meč?”, bi mo­je idu­će pi­ta­nje. “Mis­lim da će se bo­ri­ti, i to žes­to­ko bo­ri­ti, ali da u toj bi­ci ne mo­že po­bi­je­di­ti. Za­što te to za­ni­ma?”, sad je on pi­tao. “Pa, imam di­oni­ce Vu­pi­ka, a ni­sam rav­no­du­šan ni pre­ma dru­gim To­do­ri­će­vim kom­pa­ni­ja­ma. Pri­nos na obvez­ni­ce mu je gro­zo­mo­ran, mno­gi pa­met­ni već dos­ta du­go ne go­vo­re o re­ce­si­ji, ne­go o de­pre­si­ji, a je­dan od na­či­na spa­ša­va­nja vlas­niš­tva je pro­da­ja, na­zo­vi­mo ih, rub­nih fir­mi”, re­koh. Pro­ši­ri­mo li ovu pri­ču, bi­lo bi stvar­no za­nim­lji­vo zna­ti ka­ko bi se, re­ci­mo Adris, ku­pi li pri­li­ka neo­d­luč­ni­ma da ku­pe do­lar. I, dok smo se mi za­fr­ka­va­li go­vo­re­ći “print, ECB, print”, na smar­tp­ho­ne mi je do­šao ma­il, po­ši­lja­telj Fi­nan­ci­al Ti­mes. Gr­ci idu da­lje s ba­ilo­utom od 174 mi­li­jar­de eura. “Ma to je ni­šta”, re­če Duh Iz Ban­ke, “je­si li vi­dio ko­li­ko tre­ba za ba­ilo­ut tri naj­ve­ća duž­ni­ka?” Eh, pro­mak­lo mi je, mo­rao sam se ba­vi­ti dru­gim pos­lo­vi­ma. “750 mi­li­jar­da eura”, re­ko­še Duh Iz Ban­ke i Bo­okie uglas. Is­tog tre­na po­zvah ko­no­ba­ra da do­ne­se ra­čun i obja­vih da čas­tim ruč­kom. Na­ime, ot­ka­ko se njih dvo­ji­ca, Fo­rexaš i ja na­da­mo da će­mo do­če­ka­ti EURUSD 1,15, re­koh im da, do­če­ka­mo li tu ra­zi­nu, pla­ćam če­ti­ri ruč­ka. Iako je kraj utak­mi­ce da­le­ko, zbog 750 mi­li­jar­da po­treb­nih za ba­ilo­ut sa­mo tri naj­ve­ća duž­ni­ka re­koh im da pla­ćam akon­ta­ci­ju.

Mo­žda ni­kad ne pla­tim pre­os­ta­la tri ruč­ka, ali ovaj ima da se sma­tra pr­vom če­t­vr­ti­nom ok­la­de ko­ju sam obe­ćao pla­ti­ti ne ako je iz­gu­bim, ne­go ako je do­bi­jem.

An­ket­no pi­ta­nje

Da ne pi­šem Ma­log ula­ga­ča, tr­go­va­nje na bur­zi go­to­vo ne bih ni po­gle­dao. Bur­za me pod­sje­ća na red vož­nje, re­ci­mo vla­ko­va. I, mo­žeš ti ner­voz­no cup­ka­ti ko­li­ko god ho­ćeš, ne odre­đu­ješ ti red vož­nje. Da sam krup­ni ka­pi­tal, i da znam da se neg­dje pro­da­ju or­ga­ni ka­ko bi se vra­ti­li du­go­vi, si­gur­no ne bih po­žu­ri­vao vla­ko­ve. Sto­ga me da­nas naj­vi­še za­ni­ma, od lju­di ko­ji još igra­ju ovu igru, ko­li­ko ih no­vac ko­ji su ulo­ži­li u di­oni­ce si­gur­no ne­će mo­ra­ti pro­da­ti još go­di­nu da­na, dvi­je go­di­ne, tri go­di­ne, pet go­di­na, de­set go­di­na, a ko­li­ko ih vječ­no mo­že dr­ža­ti bi­lo ubi­ru­ći di­vi­den­du bi­lo ci­lja­nu ci­je­nu. An­ke­ta je na dva fo­ru­ma ko­ja do­pu­šta­ju pos­tav­lja­nje an­ke­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.