To­do­rić glas­nik no­vog IT tren­da

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Naj­poz­na­ti­ji slu­čaj iz­dva­ja­nja in­for­ma­ti­ke do­sad, Pli­vin GBS IT, za­vr­šio je nes­lav­no. Obe­ća­va no­vi val IT out­so­ur­cing tvrt­ki pre­dvo­đen Agro­ko­ro­vim mS­tart Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma

Na pr­vi po­gled naj­bo­ga­ti­ji Hr­vat Ivi­ca To­do­rić sve što tak­ne pre­tva­ra u zla­to, pa ta­ko i in­for­ma­ti­ku. Agro­ko­ro­va tvrt­ka kći mS­tart Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, ko­ja se ba­vi in­te­gra­ci­jom kon­cer­no­vih IT odje­la, uvo­đe­njem elek­tro­nič­ko­ga pos­lo­va­nja i kon­so­li­da­ci­jom pos­lov­nih pro­ce­sa, la­ni je sa svo­jih 98 za­pos­le­nih udvos­tru­či­la pri­hod na 103 mi­li­ju­na ku­na i do­bit na 2,33 mi­li­ju­na ku­na te ta­ko pos­ta­la naj­br­že­ras­tu­ća ve­li­ka in­for­ma­tič­ka kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj. No, taj­na us­pje­ha ni­je u osva­ja­nju no­vih tr­ži­šta ne­go u op­ti­mi­za­ci­ji tro­ško­va pos­lov­nog car­stva s ukup­no 19 ve­li­kih kom­pa­ni­ja či­ji je kon­so­li­di­ra­ni pri­hod 26,5 mi­li­jar­di ku­na.

Agro­kor ni­je je­di­ni ko­ji se pos­lu­žio tom tak­ti­kom. Slič­no je na­pra­vi­la ta­li­jan­ska ban­kar­ska gru­pa In­te­sa San­pa­olo, vlas­ni­ca Pri­vred­ne ban­ke Za­greb. Ona je pri­je tri go­di­ne os­no­va­la in­for­ma­tič­ku tvrt­ku In­te­sa San­pa­olo Card, ko­ja je la­ni ima­la rast pri­ho­da 44,1 pos­to, na 176,3 mi­li­ju­na ku­na, uz do­bit od 6,89 mi­li­ju­na ku­na. Čak je i tvrt­ka u suv­las­niš­tvu Gra­da Za­gre­ba i dr­ža­ve APIS IT ima­la rast pri­ho­da od vi­so­kih 30,4 pos­to, na 238,7 mi­li­ju­na ku­na, i rast do­bi­ti 19,2 pos­to, na 18,5 mi­li­ju­na ku­na.

Iz­dva­ja­nje in­for­ma­ti­ke u kri­zi se po­ka­za­lo vr­lo mu­drim po­te­zom. U Hr­vat­skoj se o to­me već du­go pri­ča, ali vr­lo ma­lo ra­di. Do­sad je naj­poz­na­ti­ji ta­kav pri­mjer bio Pli­vin GBS-IT, tvrt­ka kći ko­ju je Barr uga­sio na­kon pre­uzi­ma­nja. Zna­čaj­ne IT odje­le ima­ju i dru­ge ve­li­ke kom­pa­ni­je u Hr­vat­skoj, pa bi To­do­rić mo­gao bi­ti glas­nik no­vog IT tren­da, po­seb­no sto­ga što je po­rez­no po­ti­ca­jan. Bran­ko Ba­čić HDZ Kre­ši­mir Ma­can Manj­gu­ra Oz­ren Ma­ti­ja­še­vić HUS Bran­ko Vuk­šić Hr­vat­ski la­bu­ris­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.