Vla­di na po­lu­go­di­štu pe­ti­ca (sa­mo) iz sti­la

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Spo­tom u po­vo­du po­la go­di­ne man­da­ta Vla­da je vi­še da­la že­lje­ni pu­to­kaz ne­go ono što je do­is­ta na­pra­vi­la. Za pra­ve pro­ble­me tre­bat će po­ka­za­ti vi­še spo­sob­nos­ti

Ako ni­šta dru­go, Vla­di se mo­ra priz­na­ti da ima sti­la i smis­la za tren­do­ve. Mi­la­no­vi­ćev tim pre­ma jav­nos­ti funk­ci­oni­ra kao da je is­pao iz kak­va udž­be­ni­ka za jav­ne dje­lat­ni­ke iPad ge­ne­ra­ci­je. Sve važ­ne od­lu­ke ob­z­na­nju­ju se (ili, ka­ko se to ka­že u tom svi­je­tu, ko­mu­ni­ci­ra­ju) na Fa­ce­bo­oku i Twit­te­ru, a vi­de­ok­li­po­vi na You Tu­beu učes­ta­li­ji su od pre­mi­je­ro­vih iz­ja­va, mo­žda čak i od ver­bal­nih ek­shi­bi­ci­ja pr­vo­ga pot­pred­sjed­ni­ka.

Pr­vih po­la go­di­ne man­da­ta Zo­ran Mi­la­no­vić i Vla­da obi­lje­ži­li su baš ta­ko: spo­tom objav­lje­nim na Vla­di­noj Facebook stra­ni­ci pod nas­lo­vom “6 mje­se­ci Vla­de: Plan, rad re­zul­ta­ti”. Na­vo­de se ta­mo sma­nje­ni porezi, radno is­kus­tvo dostupno mla­di­ma, pro­ved­ba re­fe­ren­du­ma o pris­tu­pa­nju EU, naj­a­va rje­ša­va­nja pro­ble­ma lis­ta če­ka­nja u bol­ni­ca­ma, uki­da­nje pov­la­šte­nih mi­ro­vi­na, pra­vo­dob­ne is­pla­te du­go­va po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma i još pu­no to­ga. Is­ti­na, sve to vi­še je iz­ra­že­no ri­je­či­ma ne­go eg­zak­t­nim broj­ka­ma, ali ne­ma ve­ze, stil je sa­vr­šen. Sve do po­s­ljed­njeg ka­dra i za­vr­š­ne pa­ro­le “Ima­mo ja­san smjer: Plan, rad, re­zul­ta­ti”.

U da­ni­ma kad Hr­vat­ska na 21. ro­đen­dan sla­vi “za­pad­njač­ku” pu­no­ljet­nost Vla­da nam je svo­jim spo­tom vi­še da­la že­lje­ni pu­to­kaz ne­go ono što je do­is­ta na­pra­vi­la. Mno­go to­ga po­s­lje­di­ca je baš te pro­du­lje­ne dr­žav­ne ado­les­cen­ci­je, no ko­li­ko je to­ga do­is­ta na­prav­lje­no u ovih šest mje­se­ci? Raz­dob­lje je to ko­je će ne­ki­ma - bla­go­nak­lo­ni­ji­ma - iz­gle­da­ti pre­krat­ko da bi se po­ka­za­li re­zul­ta­ti, i po mno­go če­mu jest ta­ko. Ono što su za­tek­li ni ve­ći ču­do­tvor­ci od Mi­la­no­vi­ća ne bi us­pje­li “is­pe­gla­ti”, za­to on i da­lje do­bi­va znat­no vi­še ocje­ne od svo­je pret­hod­ni­ce Ja­dran­ke Ko­sor. No, taj plus po­naj­vi­še je po­s­lje­di­ca baš te­ze s po­čet­ka: Mi­la­no­vi­će­va sti­la vla­da­vi­ne. Smjer ko­ji po­ka­zu­ju u spo­tu još je za gra­đa­ne uda­lje­na toč­ki­ca, tek na­kon 2015. oče­ku­je se zna­čaj­ni­ji opo­ra­vak. Sve ono što su is­tak­nu­li u spo­tu i gra­đa­ni sma­tra­ju po­zi­tiv­nim, ali pro­ble­mi na či­jem “ko­mu­ni­ci­ra­nju” će Vla­da još tre­ba­ti po­ra­di­ti su i oni naj­bol­ni­ji, po­put po­skup­lje­nja stru­je, pli­na i ces­ta­ri­ne. Po­ka­za­telj je to uvi­jek is­tog pro­ble­ma: pro­mje­ne će­mo tra­ži­ti svi. Sve dok nas ne opa­le po dže­pu. Da bi po­mi­ri­la te dvi­je kraj­nos­ti, Vla­di će tre­ba­ti pu­no, pu­no vi­še od sti­la. Tre­bat će joj i spo­sob­nos­ti vi­še ne­go što je do­sad po­ka­za­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.