BUR­ZA me POD­SJE­ĆA Na red VOŽ­NJE, re­ci­mo VLA­KO­VA. MO­ŽEŠ NER­VOZ­NO CUP­KA­TI KO­LI­KO GOD HO­ĆEŠ, Ne ODRE­ĐU­JEŠ Ti red VOŽ­NJE

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

TO­MIS­LAV BIRTIĆ to­mis­lav.bir­tic@24sa­ta.hr Cro­atia osi­gu­ra­nje, bra­nio od Al­li­an­za, ko­ji mi se – i ov­dje va­lja po­no­vi­ti da sa­vjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao – či­ni jed­nim od lo­gič­nih kraj­njih vlas­ni­ka Cro­atia osi­gu­ra­nja, vlas­ni­ka kak­vog dik­ti­ra pri­rod­ni po­re­dak.

Pi­tao sam Fa­ra­ona i za miš­lje­nje o ne­kret­ni­na­ma, ovis­no i neo­vis­no o po­re­zu na njih. Obo­ji­ca se sla­že­mo u stra­hu da ni pad ci­je­na mo­žda ne­će jam­či­ti pro­da­ju, to jest da bi raz­mje­ri u ko­ji­ma bi keš mo­gao bi­ti kralj mo­gli bi­ti stvar­no straš­ni.

On­da smo Duh Iz Ban­ke, Bo­okie i ja otiš­li na ru­čak. Bo­okie mis­li da je po­s­ljed­nji rast eura ko­je­mu smo svje­do­či­li mo­žda i po­s­ljed­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.