Bi­cik­li­ma kre­nu­li na otva­ra­nje Olim­pij­skih iga­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Iz Za­gre­ba je pre­ma Lon­do­nu na put dug 3000 km kre­nu­lo 20 bi­cik­lis­ta, čla­no­va Bi­cik­lis­tič­ko­ga klu­ba “Pe­da­li­nac” ka­ko bi za mje­sec da­na sti­gli na otvo­re­nje 30. olim­pij­skih iga­ra. Or­ga­ni­za­tor pu­to­va­nja je Mla­den Ga­češ, ko­ji je pri­je če­ti­ri go­di­ne s pri­ja­te­ljem Mar­kom Mi­ti­ćem bi­cik­lom pro­šao od Za­gre­ba do Pe­kin­ga. Na star­tu pu­to­va­nja, na za­gre­bač­kom Tr­gu Dra­že­na Pe­tro­vi­ća, bi­cik­lis­te su doš­li is­pra­ti­ti bri­tan­ski ve­le­pos­la­nik Da­vid Slinn, pot­pred­sjed­nik bri­tan­sko­ga Olim­pij­skog od­bo­ra Al­bert Wo­ods i taj­nik Hr­vat­skog sa­bo­ra te član Pe­da­li­na­ca Sla­ven Hoj­ski. Bi­cik­lis­ti će pro­ći kroz Ma­đar­sku, Slo­vač­ku, Aus­tri­ju, Nje­mač­ku, Švi­car­sku, Fran­cu­sku, Luk­sem­burg, Bel­gi­ju i Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju.

PXL

Bi­cik­li će pro­ći de­set ze­ma­lja i 3000 ki­lo­me­ta­ra, a u Lon­don pla­ni­ra­ju sti­ći pri­je 27. sr­p­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.