Ame­rič­ka sred­nja kla­sa ne mo­že do elit­nih sve­uči­li­šta

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Sve­uči­li­šta SAD-a u ci­je­lom svi­je­tu su na do­brom gla­su pa ne ču­di da je proš­le go­di­ne vi­še od 700.000 stra­nih stu­den­ta stu­di­ra­lo na sve­uči­li­šti­ma od Los An­ge­le­sa do New Yor­ka. I me­đu do­ma­ćim sta­nov­niš­tvom su sve­uči­li­šta na vi­so­koj ci­je­ni i mno­gi ne šte­de ni tru­da ni nov­ca da bi se do­mo­gli sve­uči­liš­ne di­plo­me. No ni­je do­volj­no sa­mo ušte­dje­ti as­tro­nom­ske svo­te za ško­la­ri­ne. Pro­jekt “elit­no sve­uči­li­šte” uklju­ču­je du­go­go­diš­nje do­dat­ne pri­vat­ne ins­truk­ci­je i pro­gra­me ko­ji sto­je de- set­ke ti­su­ća do­la­ra. Sa­mo oni ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uvje­te, od iz­vr­s­nih re­zul­ta­ta na tes­ti­ra­nji­ma do bo­ra­va­ka u ino­zem­s­tvu i sport­skih ak­tiv­nos­ti, us­pi­je­va­ju ući u ek­s­klu­ziv­ne us­ta­no­ve. Zbog to­ga dje­ca ni­žih slo­je­va druš­tva, po­ka­zu­ju no­va is­tra­ži­va­nja, go­to­vo da i ne­ma­ju iz­gle­da pro­bi­ti se do elit­nog sve­uči­li­šta. Utr­ku za pres­tiž­nim obra­zo­va­njem gu­be i sred­nji slo­je­vi druš­tva ko­ji, pri­tis­nu­ti fi­nan­cij­skim kri­za­ma, sve rje­đe mo­gu stav­lja­ti ti­su­će do­la­ra na stra­nu za iz­o­braz­bu svo­je dje­ce.

PD

Sto­go­diš­nja­ka je sva­ke go­di­ne vi­dje­lo 180.000 tu­ris­ta

PD

Pri­je upi­sa va­lja po­tro­ši­ti de­set­ke ti­su­ća do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.