Po­rast ra­zi­ne mo­ra pri­je­ti is­toč­nim gra­do­vi­ma SAD-A

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ra­zi­na mo­ra tri do če­ti­ri pu­ta br­že ras­te uz di­je­lo­ve ame­rič­ke atlant­ske oba­le ne­go ig­dje u svi­je­tu, obja­vio je ame­rič­ki ge­olo­ški ins­ti­tut (USGS). Od 1990. ra­zi­na mo­ra na po­te­zu od oko ti­su­ću ki­lo­me­ta­ra, od Ca­pe Hat­te­ra­sa u No­voj Ka­ro­li­ni do sje­ver­no od Bos­to­na, ras­la je od 2 do 3,7 mi­li­me­ta­ra, a u is­to­me je raz­dob­lju glo­bal­no po­ve­ća­nje bi­lo sa­mo 0,6 do jed­nog mi­li­me­tra na go­di­nu. Ako se na- sta­vi glo­bal­no za­top­lji­va­nje, ra­zi­na mo­ra na tom di­je­lu atlant­ske oba­le mo­gla bi se po­ve­ća­ti do 2100. go­di­ne 30 cen­ti­me­ta­ra vi­še od pro­sječ­no­ga glo­bal­nog po­ve­ća­nja od jed­nog me­tra, što po­ka­zu­ju znans­tve­na pre­dvi­đa­nja. Taj fe­no­men po­ve­ća­va opas­nost od po­plav­lji­va­nja jed­nog od naj­na­se­lje­ni­jih obal­nih po­dru­čja, u ko­jem se na­la­ze gra­do­vi po­put New Yor­ka i Bos­to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.