Sve vi­še nje­mač­kih pa­ci­je­na­ta ža­li se zbog li­ječ­nič­ke po­gre­ške

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Nje­mač­ki li­ječ­ni­ci tra­di­ci­onal­no su bi­li po­jam do­bre i pro­fe­si­onal­ne me­di­cin­ske skr­bi, ali sva­kod­ne­vi­ca u bol­ni­ca­ma da­nas iz­gle­da druk­či­je: svug­dje se šte­di, li­ječ­ni­ci mo­ra­ju obra­đi­va­ti sve vi­še pa­ci­je­na­ta u sve ma­nje vre­me­na ta­ko da su gre­ške ne­mi­nov­ne. Nje­mač­ka li­ječ­nič­ka ko­mo­ra, pre­no­si De­ut­s­c­he Wel­le, za­pri­ma sve vi­še žal- bi zbog po­gre­ša­ka ko­je su po­či­ni­li li­ječ­ni­ci, kat­kad s kob­nim po­s­lje­di­ca­ma.

Proš­le je go­di­ne sti­glo 40.000 žal­bi, a pri­tom se mno­gi ošte­će­ni pa­ci­jen­ti, pret­pos­tav­lja se, ni­su ni po­ža­li­li. Ono što po­seb­no za­bri­nja­va, sto­ji u iz­vješ­ću li­ječ­ni­ke ko­mo­re, jest to što broj žal­bi ras­te iz go­di­ne u go­di­nu.

PD

Ugro­že­ni su naj­ve­ći gra­do­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.