‘Izu­mi­telj ko­ji od ma­ča­ka ra­di ben­zin’ – for­mu­la sta­ra 60 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

“Izu­mi­telj ko­ji od ma­ča­ka ra­di ben­zin” sa­mo je je­dan od nas­lo­va čla­na­ka za ko­ji se mo­ra­te pi­ta­ti tko to či­ta? Ali či­ta: to je ti­pi­čan nas­lov nje­mač­kog lis­ta Bild ko­ji sla­vi šez­de­se­ti ro­đen­dan. Pr­vi pri­mje­rak Bil­da bio je sa­mo je­dan list pre­sa­vi­jen u če­ti­ri stra­ni­ce, ali već ta­da, u lip­nju 1952., Bild je jas­no dao na zna­nje ka­kav list že­li bi­ti: mno- go sli­ka, po mo­guć­nos­ti jed­na ma­lo “pi­kant­ni­ja”, cr­tež, stri­po­vi, ma­lo tek­s­ta te krat­ke re­če­ni­ce da ih svat­ko mo­že či­ta­ti. Pr­vi se broj di­je­lio bes­plat­no, a po­tom je sta­jao 10 pfe­ni­ga. Na­kon po­čet­nog bav­lje­nja po­li­ti­kom Bild je pre­šao na sen­za­ci­ona­li­zam, no os­nov­ni re­cept i da­lje funk­ci­oni­ra jer mu ni te­le­vi­zi­ja ni in­ter­net ni­su na­ško­di­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.