Lja­ga i re­pu­ta­cij­ski ri­zik

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Ide pro­mje­na pro­pi­sa,ali za­sad bez de­ta­lja Osim što su lja­ga pra­vo­su­đu, de­set­lje­će du­gi ste­ča­je­vi ba­na­ka su re­pu­ta­cij­ski ri­zik os­ta­lim zdra­vim kre­di­to­ri­ma. U no­voj run­di iz­mje­na Za­ko­na o kre­dit­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma zbog us­kla­đi­va­nja s EU di­rek­ti­va­ma ta­ko bi se tre­ba­li mi­je­nja­ti i pro­pi­si ko­ji se ti­ču lik­vi­da­ci­je i ste­ča­ja ba­na­ka, no još je ne­jas­no u ko­jem obli­ku. Pre­ma naj­a­va­ma iz HNB-a, no­vi pro­pi­si na jav­nu ras­pra­vu mo­gli bi do­ći već u sr­p­nju, a ‘ZOKI 2’ na sna­gu bi tre­bao stu­pi­ti do ula­ska Hr­vat­ske u EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.