WESLEY CLARK ŽE­LI ULAGATI NA KOSOVU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - vlm

Umi­rov­lje­ni ame­rič­ki ge­ne­ral Wesley Clark, glav­ni za­po­vjed­nik NATO-a u vri­je­me ra­ta na Kosovu, pla­ni­ra inves­ti­ra­ti pre­ko svo­je ener­get­ske tvrt­ke Envi­dity čak 5,6 mi­li­jar­di do­la­ra u toj dr­ža­vi. B92 pi­še da je Clar­ko­va tvrt­ka iz Ka­na­de pod­ni­je­la zah­tjev za do­bi­va­nje li­cen­ce za eks­plo­ata­ci­ju ug­lje­na na za­pa­du Ko­so­va, či­je se re­zer­ve pro­cje­nju­ju na oko 14 mi­li­ju­na to­na. Ako is­ho­di li­cen­cu, Envi­dity bi dnev­no pro­izvo­dio do 16 mi­li­ju­na li­ta­ra, od­nos­no 100.000 ba­re­la go­ri­va. Clark je di­rek­tor ame­rič­ke kom­pa­ni­je So­loPa­uer te je u ne­ko­li­ko na­vra­ta inves­ti­rao u al­ter­na­tiv­ne ener­gi­je. Odu­vi­jek je bio u pris­nim od­no­si­ma s vla­dom pre­mi­je­ra Ha­shi­ma Tha­ci­ja. Ko­sov­sko mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de po­t­vr­di­lo je da su u odr­ža­ni sas­tan­ci s pred­stav­ni­ci­ma Envi­dityja.

Pd

Umi­rov­lje­ni ame­rič­ki ge­ne­ral pla­ni­ra inves­ti­ra­ti pre­ko svo­je tvrt­ke Envi­dity

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.