Za­greb bi mo­gao ima­ti do 5 mi­li­ju­na no­će­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tre­ba li če­ka­ti da kri­za pro­đe ka­ko bi se okol­nos­ti pro­mi­je­ni­le ili ipak ima pros­to­ra za pro­mje­ne tu­ris­tič­ke po­li­ti­ke u Za­gre­bu? Na­ža­lost, tu­ri­zam u Za­gre­bu do­sad ni­je bio u fo­ku­su ra­zvoj­ne po­li­ti­ke. Za­greb se mo­ra us­mje­ri­ti pre­ma tu­riz­mu kao iz­nim­no bit­nom di­je­lu gos­po­dar­stva u bu­duć­nos­ti jer za nje­gov ra­zvoj ima sve pre­dis­po­zi­ci­je. Po­treb­na nam je ko­or­di­na­ci­ja do­ga­đa­nja u gra­du, ja­san plan ra­zvo­ja ko­ji će de­fi­ni­ra­ti ko­ji su nam pro­izvo­di i in­fras­truk­tu­ra po­treb­ni ka­ko bi po­ve­ća­li broj do­la­za­ka i no­će­nja u re­la­tiv­no krat­kom raz­dob­lju (pet do de­set go­di­na). U po­s­ljed­njih 10 go­di­na smo na­pre­do­va­li, me­đu­tim, pro­mje­ne se ni­su do­go­di­le ni­ti ci­lja­no ni­ti kon­tro­li­ra­no. Za­greb go­diš­nje ima oko mi­li­jun no­će­nja, a mo­gao bi os­tva­ri­va­ti bar tri do pet mi­li­ju­na. Pro­mje­ne u na­či­nu raz­miš­lja­nja i ra­da su nuž­ne – svi­jet se znat­no pro­mi­je­nio i mi ne mo­že­mo na te pro­mje­ne os­ta­ti imu­ni. Za po­če­tak po­gle­daj­mo gra­do­ve u Eu­ro­pi i nji­ho­ve re­ali­za­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.