Sheryl san­d­berg

FACEBOOK

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Sheryl San­d­berg, dru­ga iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Fa­ce­bo­oka, iz­a­bra­na je u osme­ro­čla­ni Uprav­ni od­bor kom­pa­ni­je. San­d­berg, ko­ja dr­ži 44 mi­li­ju­na di­oni­ca Fa­ce­bo­oka, vri­jed­nih 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra, iz­a­bra­na je na­kon učes­ta­lih pri­tuž­bi da kom­pa­ni­ja na­li­ku­je “mu­škom klu­bu”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.