Stjep­ko či­čak

SKDD

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Uprav­no vi­je­će Hr­vat­ske agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga iz­da­lo je su­glas­nost Stjep­ku Čič­ku za ime­no­va­nje čla­nom Upra­ve Sre­diš­nje­ga kli­rin­škog de­po­zi­tar­nog druš­tva. Is­ta su­glas­nost iz­da­na je i Ves­ni Živ­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.