Mi­cro­soft pre­uzi­ma mre­žu Yam­mer

Vri­jed­nost pos­la 1,2 ml­rd. do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - kk

Red­mond Mi­cro­soft je do­go­vo­rio pre­uzi­ma­nje druš­tve­ne mre­že Yam­mer za 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra u go­to­vi­ni za­hva­lju­ju­ći ko­joj će ta ame­rič­ka sof­tver­ska kom­pa­ni­ja pro­ši­ri­ti po­nu­du ser­vi­sa za pos­lov­ne ko­ris­ni­ke. Yam­mer, poz­nat i kao “Facebook za tvrt­ke”, os­no­van je 2008. go­di­ne u San Fran­cis­cu kao druš­tve­na mre­ža na­mi­je­nje­na za­pos­le­ni­ma u tvrt­ka­ma. Ima vi­še od 200.000 ko­ris­ni­ka, a me­đu nji­ma su i vo­de­će ame­rič­ke kom­pa­ni­je Ford, DHL i eBay.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.