No­va ni­ša

Poslovni Dnevnik - - PRIČA O USPJEHU -

Po­li­cij­ska flo­ta Iako naj­češ­će gra­de ma­nje bro­do­ve, ni­ša bro­do­grad­nje u ko­joj se Teh­no­mont že­li po­zi­ci­oni­ra­ti jest grad­nja vr­hun­skih pa­trol­nih bro­do­va. “U Ru­munj­sku smo is­po­ru­či­li dva­de­set pa­trol­nih bro­do­va, a za Cr­nu Go­ru smo gra­di­li tra­jekt. Uz ovaj ka­ta­ma­ran za Olim­pij­ske igre u Lon­do­nu, gra­di­mo i 14-me­tar­ski brod za hr­vat­sku po­li­ci­ju ko­joj smo već is­po­ru­či­li je­dan od 24 me­tra. Ra­di­li smo i tu­no­lov­ce od 40 me­ta­ra unu­tar Vla­di­na pro­jek­ta po­ti­ca­nja ri­bar­stva”, go­vo­ri De­ra­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.