Rad­ni spor ni­je za ar­bi­tra­žu

Poslovni Dnevnik - - PRAVO -

Pre­ma sta­vu Vr­hov­nog su­da RH u od­lu­ci broj: Re­vr 500/2008 ar­bi­tra­bil­nost ne pos­to­ji ako se ra­di o spo­ru za ko­ji je za­ko­nom iz­ri­je­kom pre­dvi­đe­na sa­mo sud­ska za­šti­ta pra­va i ako se spor vo­di o pra­vu ko­je je ure­đe­no stro­gim pro­pi­si­ma i ko­jim stran­ke ne mo­gu slo­bod­no ras­po­la­ga­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.