Za­bra­na ras­po­la­ga­nja zbog ce­si­je

Poslovni Dnevnik - - PRAVO -

Pre­ma sta­vu Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu u rje­še­nju broj St-520/10, po­t­vr­đe­nom od­lu­kom Vi­so­kog tr­go­vač­kog su­da br. Pž-1118/11, sud je odre­dio mje- ru za­bra­ne ras­po­la­ga­nja duž­ni­ku ob­zi­rom je duž­ni­ku blo­ki­ran ži­ro ra­čun, a su­prot­no odred­ba­ma Za­ko­na o plat­nom pro­me­tu za­klju­ču­je na­god­be, ce­si­je i ugo­vo­re, te ras­po­la­že svo­jom imo­vi­nom na šte­tu vje­rov­ni­ka. Te­me­ljem odred­be član­ka 44. sta­vak 1. Ste­čaj­nog za­ko­na ste­čaj­ni je su­dac ov­la­šten rje­še­njem o po­kre­ta­nju pret­hod­nog pos­tup­ka ili nak­nad­nim rje­še­njem odre­di­ti ne­ku od mje­ra osi­gu­ra­nja ko­jom bi se spri­je­či­lo da do do­no­še­nja od­lu­ke o pri­jed­lo­gu za otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka ne nas­tu­pe tak­ve pro­mje­ne imo­vin­skog po­lo­ža­ja duž­ni­ka ko­je bi za vje­rov­ni­ke bi­le ne­po­volj­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.