Jef­ti­na rad­na sna­ga

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Po­en­ta je u flek­si­bil­nos­ti Ka­ko objaš­nja­va Zri­lić, da­nas ima­mo edu­ka­ci­ju za in­že­nje­re stro­jar­stva, elek­tro­teh­ni­ke, drv­ne in­dus­tri­je, teh­no­lo­gi­je i far­ma­ce­uti­ke, kao i za os­ta­le pro­fe­si­ona­le u pro­izvod­nji, ali ne­ma­mo edu­ka­ci­ju za vo­di­te­lje pro­izvod­nje. “Da­nas ču­je­mo ja­di­kov­ke ka­ko se ne mo­že­mo mje­ri­ti sa jef­ti­ni­ni­jom rad­nom sna­gom s Is­to­ka. Me­đu­tim, ka­ko se nje­mač­ka pro­izvod­nja mo­že mje­ri­ti s njom? Ili šved­ska? Dak­le, ni­je stvar u ci­je­ni rad­ne sna­ge ne­go u flek­si­bil­nos­ti i efi­kas­nos­ti”, is­ti­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.