Na­do­grad­nja in­for­ma­tič­kog sus­ta­va

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA & BIZNIS - aš/vlm

Tvrt­ka KING ICT po­bi­je­di­la je na jav­nom na­tje­ča­ju vri­jed­nom 24,2 mi­li­ju­na ku­na za pro­jekt na­do­grad­nje in­for­ma­tič­ke in­fras­truk­tu­re ko­ji je ras­pi­sao HZZO. Na njoj će se ra­zvi­ja­ti sve us­lu­ge e-zdrav­s­tva u slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na kao što su e-uput­ni­ce, e-kar­to­na i os­ta­le e-us­lu­ge. KING ICT je po­nu­dio rje­še­nja ko­ja će HZZO-u omo­gu­ći­ti nas­ta­vak i una­pre­đe­nje e-zdrav­s­tva, a obu­hva­ća­ju ins­ta­la­ci­ju opre­me, mi­gra­ci­ju pos­to­je­će opre­me i us­pos­tav­lja­nje sus­ta­va za ra­zvoj e-zdrav­s­tva. Rje­še­nje je ba­zi­ra­no na IBM, HP, Ora­cle i CISCO teh­no­lo­gi­ji. Cilj pro­jek­ta je za­mje­na i na­do­grad­nja di­skov­ne, ser­ver­ske i mrež­ne in­fras­truk­tu­re te obje­di­nja­va­nje funk­ci­onal­nos­ti HZZO lo­ka­ci­ja. U pro­jek­tu su­dje­lu­ju i tvrt­ke SnT, Com­pu­tech i Eric­sson.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.