Hzzo

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA & BIZNIS -

Na sta­žu 493 dok­to­ra HZZO je u raz­dob­lju od 2006. do 2011. go­di­ne pro­vo­dio jav­ne na­tje­ča­je za fi­nan­ci­ra­nje pri­prav­nič­kog sta­ža te s ugo­vor­nim zdrav­s­tve­nim us­ta­no­va­ma skla­pao ugo­vo­re o fi­nan­ci­ra­nju pri­prav­nič­kog sta­ža. U 2011. go­di­ni fi­nan­ci­ran je pri­prav­nič­ki staž za ukup­no 1302 pri­prav­ni­ka, od če­ga je 493 dok­to­ra me­di­ci­ne na što je utro­še­no 85,5 mi­li­ju­na ku­na (pre­ne­se­ne obve­ze iz 2010. go­di­ne su oko 66 mi­li­ju­na ku­na).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.