Nje­mač­ka sve­uči­li­šta ti­tlo­vat će svo­ja pre­da­va­nja

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Stra­ni stu­den­ti, ko­jih na nje­mač­kim sve­uči­li­šta ima u pro­sje­ku 11 pos­to, ne­ri­jet­ko ra­zu­mi­ju sa­mo en­gle­ski. Ka­ko bi pri­vuk­lo vi­še mla­dih ta­le­na­ta iz ino­zem­s­tva, Teh­nič­ko sve­uči­li­šte u Kar­l­sru­heu ra­zvi­lo je no­vi pro­gram za pre­vo­đe­nje na pre­da­va­nji­ma.

Stran­ci će se u bu­duć­nos­ti na pre­da­va­nji­ma na nje­mač­kim fa­kul­te­ti­ma mo­ći opus­ti­ti. Ne­ma vi­še su­ma­nu­tog lis­ta­nja po rječ­ni­ci­ma kao ni pro­ble­ma jer čo­vjek ne­što ni­je ra­zu­mio.

Usko­ro će bi­ti do­volj­no sa­mo da uklju­če svoj pri­je­nos­ni kom­pju­tor. Dok pro­fe­sor pre­da­je, nje­go­ve će ri­je­či bi­ti auto­mat­ski ste­no­gra­fi­ra­ne i pre­vo­đe­ne na en­gle­ski.

Re­zul­tat se po­jav­lju­je is­to­vre­me­no pred stu­den­tom na nje­go­vom kom­pju­tor­skom ekra­nu, kao i do­bro poz­na­ti ti­tlo­vi na fil­mu. Za to si stu­den­ti čak ne mo­ra­ju ins­ta­li­ra­ti ne­ki po­seb­ni pro­gram. Pri­je­vo­di pre­da­va­nja bit će i uži­vo emi­ti­ran na in­ter­ne­tu. Je­di­no što stu­den­tu tre­ba je in­ter­net­ski pre­gled­nik.

PD

Ug­gie je pr­vi pas ko­ji je os­ta­vio oti­ske u druš­tvu slav­nih

PD

Pro­blem je ka­ko stu­di­ra­ti u Nje­mač­koj bez zna­nja je­zi­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.