Te­ri­jer Ug­gie os­ta­vio oti­ske po­kraj Ma­rilyn Mon­roe i Clar­ka Ga­blea

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ug­gie, ži­vah­ni jack ru­ssell te­ri­jer ko­ji je glu­mom u oska­rom na­gra­đe­nom fil­mu “Umjet­nik” osvo­jio sr­ca lju­di di­ljem svi­je­ta, pos­tao je pr­vi pas ko­ji je svo­je oti­ske os­ta­vio pred slav­nim ka­za­li­štem Gra­uman’s u Hol­lywo­odu, od­mah uz Ma­rilyn Mon­roe i Clar­ka Ga­blea.

S lep­tir maš­nom oko vra­ta i po­zi­ra­ju­ći fo­to­gra­fi­ma, Ug­gie je utis­nuo ša­pe u svje­ži be­ton na sve- ča­nos­ti ko­jom je ujed­no obi­lje­žen nje­gov od­la­zak u mi­ro­vi­nu. De­se­to­go­diš­nji pas, ko­ji je odu­še­vio gle­da­te­lje ulo­gom bli­skog pri­ja­te­lja fran­cu­skom glum­ca Je­ana Du­jar­di­na u ni­je­mom fil­mu “Umjet­nik”, od­sad će se po­jav­lji­va­ti na do­bro­tvor­nim za­ba­va­ma.

“Svi mis­le da sam iz­van­re­dan tre­ner, no ja se s ti­me ne sla­žem. Mis­lim da je on iz­van­re­dan pas”, ka­zao je Omar von Mul­ler.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.