Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja pro­s­vje­do­va­li pro­tiv od­lu­ka Upra­ve ve­te­ri­nar­stva

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ak­ti­vis­ti udru­ge “Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja” pro­s­vje­do­va­li su u Za­gre­bu s tran­s­pa­ren­tom “Otvo­ri­mo sklo­ni­šta!” is­pred zgra­de Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de i Upra­ve ve­te­ri­nar­stva tra­že­ći hit­no otva­ra­nje grad­skog Sklo­ni­šta za nez­bri­nu­te ži­vo­ti­nje u Du­mov­cu i sklo­ni­šta udru­ge No­ina ar­ka, ko­je je in­s­pek­ci­ja za­tvo­ri­la zbog, ka­ko ka­žu, “to­bož­nje opas­nos­ti od bjes­no- će”. Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja tra­že da mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na is­pu­ni obe­ća­nje o otva­ra­nju oba sklo­ni­šta, ko­je je, ka­ko ka­žu, dao još proš­li uto­rak te da Mi­nis­tar­stvo “pre­uz­me od­go­vor­nost za be­smis­le­no ubi­ja­nje 46 zdra­vih ži­vo­ti­nja, za mal­tre­ti­ra­nje gra­đa­na i ne­za­ko­ni­to pos­tu­pa­nje, kao i za šte­tu nas­ta­lu bez­raz­lož­nim za­tva­ra­njem sklo­ni­šta”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.