sok od raj­či­ca

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

1

Ita­li­ja Ta­li­ja­ni su naj­ve­ći svjet­ski iz­voz­ni­ci so­ko­va od raj­či­ca. Go­diš­nje ih iz­ve­zu 14.564 to­na, vri­jed­nih 8,3 mi­li­ju­na do­la­ra ili 575 do­la­ra po iz­ve­ze­noj to­ni. Naj­vi­še po sva­koj iz­ve­ze­noj to­ni za­ra­de Bel­gi­jan­ci – 1457 do­la­ra. 2

Ka­na­da Na dru­go­me mjes­tu Fa­os­ta­to­ve ljes­tvi­ce na­la­zi se Ka­na­da, ko­ja go­diš­nje iz­ve­ze 8447 to­na so­ko­va od raj­či­ca, vri­jed­nih pet mi­li­ju­na do­la­ra, od­nos­no 599 do­la­ra po to­ni. 3

Ukra­ji­na Ukra­jin­ci go­diš­nje na svjet­sko tr­ži­šte pla­si­ra­ju 8200 to­na so­ko­va od raj­či­ca, vri­jed­nih 4,3 mi­li­ju­na do­la­ra ili 527 do­la­ra po iz­ve­ze­noj to­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.