NABAVA LABORATORIJSKIH REAGENSA I PODLOGA ZA HEMOKULTURU

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Op­ća bol­ni­ca dr. To­mis­lav Bar­dek pro­vo­di pos­tu­pak jav­nog nad­me­ta­nja za na­ba­vu laboratorijskih reagensa i podloga za hemokulturu po gru­pa­ma.

Po­da­ci o oso­bi za­du­že­noj za ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­nu­di­te­lji­ma

Iva­na Tr­ste­njak, te­le­fon: 048/251-212, te­le­faks: 048/251-356, e-po­šta: iv­tr­ste­njak@ob­ko­priv­ni­ca.hr

Dos­ta­va po­nu­da

Rok je 30. sr­p­nja u 11 sa­ti. Po­nu­de će se otvo­ri­ti u pros­to­ri­ja­ma na­ru­či­te­lja, Se­lin­ge­ro­va bb, u Ko­priv­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.