SANACIJA I PREUREĐENJE ODJE­LA ZA PULMOLOGIJU I ALERGOLOGIJU

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Dje­čja bol­ni­ca Sre­br­njak pro­vo­di pos­tu­pak jav­nog nad­me­ta­nja za sa­na­ci­ju i preuređenje Odje­la za pulmologiju i alergologiju.

Po­da­ci o oso­bi za­du­že­noj za ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­nu­di­te­lji­ma

Kse­ni­ja Ma­rin, upra­va, te­le­fon: 01/6391-115, te­le­faks: 01/6391-188, e-po­šta: bol­ni­ca@bol­ni­ca-sre­br­njak.hr

Dos­ta­va po­nu­da

Kraj­nji rok za dos­ta­vu po­nu­da je 10. sr­p­nja u 12 sa­ti. Po­nu­de će se ta­da otvo­ri­ti u Pla­vom sa­lo­nu, Sre­br­njak 100, u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.