AL­GE­BRA PRIVLAČI

STUDENTICE

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Na Vi­so­kom uči­li­štu Al­ge­bra odr­žan je “Otvo­re­ni dan pri­mi­je­nje­nog ra­ču­nar­stva – Me­et the Ge­ek 2012” na ko­jem je vi­še od 230 uče­ni­ka i stu­de­na­ta su­dje­lo­va­lo na šest pre­da­va­nja o te­ma­ma iz svi­je­ta teh­no­lo­gi­je i ra­ču­nar­stva. Tom pri­li­kom je ujed­no pred­stav­ljen pro­gram sti­pen­di­ra­nja za aka­dem­sku go­di­nu 2012./2013.. U že­lji da pri­vu­če ve­ći broj stu­den­ti­ca, ko­je se još uvi­jek u ma­lom bro­ju od­lu­ču­ju na upis stu­di­ja ra­ču­nar­skog us­mje­re­nja, Vi­so­ka ško­la je do­ni­je­la od­lu­ku pre­ma ko­joj će se u slu­ča­ju iz­jed­na­če­nog re­zul­ta­ta pri do­dje­li sti­pen­di­ja pred­nost da­ti pod­zas­tup­lje­nom spo­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.