ka­bi­net kli­nič­kih vje­šti­na

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA & BIZNIS -

Za­pe­lo zbog no­va­ca “Ka­bi­net kli­nič­kih vje­šti­na pred­stav­lja ključ­ni ele­ment u re­or­ga­ni­za­ci­ji cu­ri­cu­lu­ma i pos­to­ji vr­lo pre­ciz­na fi­nan­cij­ska kal­ku­la­ci­ja ute­me­lje­na na Ela­bo­ra­tu za ka­bi­net kli­nič­kih vje­šti­na. Fi­nan­cij­sko iz­vješ­će se te­me­lji na po­troš­nji ko­ja se od­no­si na 100 stu­de­na­ta ti­je­kom šest go­di­na. Ini­ci­jal­ni no­vac po­tre­ban za na­bav­ku mo­de­la, opre­me za vjež­be i teh­nič­ke opre­me, za 100 stu­de­na­ta za 6 go­di­na tra­ja­nja, iz­no­si­la bi 1.465.111 ku­na po ka­bi­ne­tu, od­nos­no ukup­no za sve fa­kul­te­te oko de­vet mi­li­ju­na ku­na. Ova kal­ku­la­ci­ja ne uklju­ču­je tro­ško­ve or­ga­ni­za­ci­je i odr­ža­va­nja pros­to­ra, po­ve­ća­nog nas­tav­nog op­te­re­će­nja i an­ga­ži­ra­nja de­mons­tra­to­ra”, ka­že Šus­tić ko­ji je ove po­dat­ke iz­nio na jed­nom od de­kan­skih ko­le­gi­ja. Na­kon to­ga, ka­že, Mi­nis­tar­svo zdrav­s­tva tre­ba­lo je do­ni­je­ti od­lu­ku o fi­nan­cij­skoj pot­po­ri i ci­je­li po­sao je tre­bao bi­ti završen do ruj­na 2009. go­di­ne. “Na­ža­lost, do da­nas ni­ti jed­no od dva nad­lež­na mi­nis­tar­stva, zdrav­s­tva od­nos­no vi­so­kog obra­zo­va­nja ni­je alo­ci­ra­lo ni­ti jed­nu, je­di­nu ku­nu u ci­lju opre­ma­nja ka­bi­ne­ta”, ka­že Šus­tić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.