‘Ne­će bi­ti euro­obvez­ni­ca dok­le god sam ži­va’

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TIN BAŠIĆ tin.ba­sic@pos­lov­ni.hr

Uoči sum­mi­ta u Bruxel­le­su An­ge­la Mer­kel upu­ti­la ne­dvo­smis­le­nu po­ru­ku

Kan­ce­lar­ka je po­ru­či­la ka­ko ni­je sret­na ni s pri­jed­lo­zi­ma za rje­ša­va­nje kri­ze ko­ji bi kra­jem tjed­na tre­ba­li bi­ti usvo­je­ni

Ne­će bi­ti euro­obvez­ni­ca dok­le god sam ži­va! Ri­je­či su to nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel pred gru­pom nje­mač­kih par­la­men­ta­ra­ca.

To što je Mer­kel pro­tiv uje­di­nja­va­nja du­ga eu­ro­zo­ne i ni­je no­vost jer bi tak­va vr­sta za­du­ži­va­nja mo­gla upro­pas­ti­ti re­for­me u pre­za­du­že­nim i pro­ble­ma­tič­nim dr­ža­va­ma.

Dan pri­je po­čet­ka ključ­nog sum­mi­ta čel­ni­ka Eu­rop­ske uni­je u Bruxel­le­su An­ge­la Mer­kel pot­pu­no je neo­če­ki­va­no za­oš­tri­la re­to­ri­ku i ne­dvo­smis­le­no po­ru­či­la ci­je­loj Eu­ro­pi ka­ko Nje­mač­ka od­bi­ja di­je­lje­nje du­ga u mo­ne­tar­noj uni­ji.

Ne­ma kom­pro­mi­sa

Ti­je­kom sas­tan­ka s par­la­men­tar­ci­ma FDP-a (Fre­ie De­mo­kra­tis­c­he Par­tei), ujed­no ko­ali­cij­skim part­ne­rom, Mer­kel je iz­ja­vi­la ka­ko ne­će bi­ti pot­pu­nog “di­je­lje­nja du­ga dok­le god je ži­va”, pre­no­si nje­mač­ki Spi­egel.

Ko­ali­cij­ski part­ne­ri su na to od­go­vo­ri­li, pi­še Spi­egel, “on­da vam že­li­mo dug ži­vot”.

Do sa­da su se iz­ja­ve i po­ru­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel pom­no pra­ti­le i ana­li­zi­ra­le. Čes­to je go­vo­ri­la ka­ko eu­ro­obvez­ni­ce “u ovo­me tre­nut­ku” ni­su pra­vi na­čin za bor­bu pro­tiv kri­ze.

Zah­ti­je­va­la je da bi­lo kak­vo su­dje­lo­va­nje u za­jed­nič­kom iz­da­va­nju no­vo­ga du­ga pret­ho­di da­le­ko­sež­nim re­for­ma­ma ko­je bi Bruxel­le­su osi­gu­ra­le ve­ću kon­tro­lu nad na-

ON­DA VAM žE­LI­MO Dug žI­VOT, na­vod­no su joj po­ru­či­li KO­ALI­CIJ­SKI PART­NE­RI

ci­onal­nim pro­ra­ču­ni­ma i na­či­nu za­du­ži­va­nja.

Una­toč to­mu što su iz Mer­ke­li­či­ne stran­ke po­ku­ša­li ubla­ži­ti nje­zi­nu iz­ja­vu ka­zav­ši ka­ko je kan­ce­lar­ka mis­li­la sa­mo na pot­pu­no di­je­lje­nje du­ga u euro­zo­ni, či­nje­ni­ca i da­lje os­ta­je ka­ko oda­bir ri­je­či An­ge­le Mer­kel uka­zu­je da ni­je sprem­na na kom­pro­mi­se. I to bez ob­zi­ra što su se nad euro­zo­nom na­dvi­li cr­ni obla­ci, pi­še Spi­egel.

Ni­je pos­tig­nu­ta rav­no­te­ža

Mer­kel je ta­ko­đer jas­no po­ru­či­la da ni­je sret­na sa stra­te­škim do­ku­men­tom rje­ša­va­nja kri­ze ko­ji su ovo­ga tjed­na iz­ra­di­la če­ti­ri eu­rop­ska li­de­ra. Pod­sje­ti­mo, čel­ni­ci Vi­je­ća Eu- ro­pe Her­man van Rom­puy, Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke Ma­rio Drag­hi, Eu­rop­ske ko­mi­si­je José Ma­nu­el Bar­ro­so i Euro­gru­pe Je­an-Cla­ude Jun­c­ker pred­lo­ži­li su plan ko­jim bi se us­pos­ta­vi­la snaž­ni­ja fi­skal­na i ban­kar­ska uni­ja. Taj bi stra­te­ški plan stvo­rio te­me­lje na ko­ji­ma bi se u sred­njem ro­ku mo­gla uves­ti odre­đe­na for­ma za­jed­nič­ko­ga du­ga. Me­đu­tim, iz Ber­li­na po­ru­ču­ju ka­ko to ni­je mo­gu­će.

Mer­kel je na spo­me­nu­tom sas­tan­ku s ko­ali­cij­skim part­ne­rom, ali i pred svo­jom stran­kom po­ru­či­la ka­ko rav­no­te­ža iz­me­đu za­jed­nič­kog nad­zo­ra i iz­da­va­nja za­jed­nič­ko­ga du­ga ni­je pos­tig­nu­ta.

S njom se sla­že i gu­ver­ner nje­mač­ke sre­diš­nje ban­ke Jens We­id­mann ka­zav­ši ka­ko bi za­jed­nič­ko iz­da­va­nje du­ga dr­ža­va čla­ni­ca eu­ro­zo­ne do­ve­lo do ugro­ža­va­nja či­ta­ve mo­ne­tar­ne uni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.