Agro­nom­ski fa­kul­tet pro­izvo­dit će i me­na­dže­re

U su­rad­nji s če­ti­ri ino­zem­na sve­uči­li­šta u no­voj aka­dem­skoj go­di­ni kre­će pos­li­je­di­plom­ski stu­dij za efi­kas­ni­je uprav­lja­nje u agro­biz­ni­su, naj­av­lju­je Ma­rio Nja­vro, pred­stoj­nik Za­vo­da za me­nadž­ment i ru­ral­no po­du­zet­niš­tvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Pos­lov­no uprav­lja­nje u agro­biz­ni­su – MBA (Exe­cu­ti­ve MBA in Agri­bu­si­ness and Com­mer­ce), pos­li­je­di­plom­ski spe­ci­ja­lis­tič­ki stu­dij no­vi je pro­jekt za­gre­bač­ko­ga Agro­nom­skog fa­kul­te­ta za aka­dem­sku 2012./2013., or­ga­ni­zi­ran u su­rad­nji s Uni­ver­sity of De­bre­cen, Ho­hen­he­im Uni­ver­sity, Scot­tish Agri­cul­tu­ral Col­le­ge i Wa­ge­nin­gen Uni­ver­sity.

Po­laz­ni­ke, iz­no­si Ma­rio Nja­vro, pred­stoj­nik Za­vo­da za me­nadž­ment i ru­ral­no po­du­zet­niš­tvo, na­mje­ra­va­ju os­po­so­bi­ti za raz­li­či­te ru­ko­vo­de­će po­zi­ci­je po­put po­du­zet­ni­ka u agro­biz­ni­su, ru­ko­vo­di­te­lja u pos­lo­vi­ma tr­go­vi­ne i pro­me­ta po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da, hra­ne, in­pu­ta i agro­tu­riz­ma, kon­zal­tin­ga i mar­ke­tin­ga, osi­gu­ra­nja u po­ljo­pri­vre­di, ali i pro­čel­ni­ka u ti­je­li­ma lo­kal­ne upra­ve i sa­mo­upra­ve. Stu­dij tra­je dvi­je go­di­ne, od­nos­no če­ti­ri se­mes­tra, a nas­ta­va će se odr­ža­va­ti na en­gle­skom i hr­vat­skom je­zi­ku.

Agro­nom­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu ima du­gu tra­di­ci­ju obra­zo­va­nja struč­nja­ka u agrar­noj eko­no­mi­ci, a pr­va ge­ne­ra­ci­ja upi­sa­na je još 1963. go­di­ne, no či­nje­ni­ca je, pod­sje­ća Nja­vro, da do sa­da ni­je bi­lo pos­li­je­di­plom­sko­ga studijskog pro­gra­ma za iz­vr­š­ne me­na­dže­re u agro­biz­ni­su ia­ko za­pra­vo ve­lik broj di­plo­mi­ra­nih agro­no­ma obav­lja pos­lo­ve pos­lo­vo­đa, upra­vi­te­lja, di­rek­to­ra ili rav­na­te­lja. Po­s­ljed­nja služ­be­na inven­tu­ra o obra­zov­noj struk­tu­ri u na­ci­onal­nom agra­ru da­ti­ra iz 2003. i ot­kri­va vr­lo po­raz­nu sli­ku.

Od 448.532 oso­be evi­den­ti­ra­ne u Upis­ni­ku po­ljo­pri­vre­de sa­mo njih 3905 ima­lo je vi­šu ili visoku struč­nu spre­mu, a sred­njo­škol­sku 8864 oso­be.

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.