Re­vi­ja naj­bo­ljih agen­ci­ja na WMF-U

Pri­li­ku za pred­stav­lja­nje ima­ju agen­ci­je iz Hr­vat­ske i su­sjed­nih ze­ma­lja

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

We­ekend Me­dia Fes­ti­val i Hr­vat­sko udru­že­nje agen­ci­ja za tr­žiš­no ko­mu­ni­ci­ra­nje (HU­RA) or­ga­ni­zi­ra­ju Balcan­nes, re­gi­onal­nu re­vi­ju naj­bo­ljih rek­lam­nih agen­ci­ja, ko­ja će se pr­vi put odr­ža­ti upra­vo u sklo­pu ovo­go­diš­njeg We­ekend Me­dia Fes­ti­va­la. Sve za­in­te­re­si­ra­ne rek­lam­ne agen­ci­je iz Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, BIH, Sr­bi­je, Ma­ke­do­ni­je i Cr­ne Go­re ima­ju pri­li­ku pred­sta­vi­ti svo­je ra­do­ve i kam­pa­nje pred mno­go­broj­nom pu­bli­kom, uklju­ču­ju­ći i ogla­ši­va­če, te sve dru­ge po­sje­ti­te­lje WMF-A iz stru­ke i me­di­ja. Svi pri­jav­lje­ni ra­do­vi bit će kon­ti­nu­ira­no pri­ka­zi­va­ni u po­seb­noj dvo­ra­ni u sklo­pu fes­ti­va­la, u ro­ta­ci­ji.

Ia­ko Balcan­nes ni­je na­tje­ca­tel jsko­ga ka­rak­te­ra, agen­ci­je či­ji pro­jek­ti bu­du iz­a­bra­ni kao 25 naj­bo­ljih i kva­li­te­tom od­ska­ču od os­ta­lih pre­ma iz­bo­ru struč­nog ži­ri­ja no­vi­na­ra spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za oglas­nu in­dus­tri­ju, po je­dan iz sva­ke dr­ža­ve re­gi­je, do­bit će pri­li­ku pred­sta­vi­ti pro­jekt na glav­noj po­zor­ni­ci fes­ti­va­la u naj­bo­ljem ter­mi­nu te će im bi­ti uru­čen po­se­ban cer­ti­fi­kat. Sva­ki pro­jekt mo­že se pre­zen­ti­ra­ti naj­vi­še pet mi­nu­ta ka­ko bi pu­bli­ka u što kra­ćem vre­me­nu do­bi­la što vi­še in­for­ma­ci­ja.

Agen­ci­je mo­gu na na­tje­ca­nje pri­ja­vi­ti ra­do­ve i kam­pa­nje ko­je se objav­lje­ne vi­še pu­ta u jed­nom ili vi­še raz­li­či­tih me­di­ja u jed­noj ili vi­še ze­ma­lja u raz­dob­lju od 1. svib­nja 2010. do 1. svib­nja 2012., a pri­ja­ve na BalCan­nes su otvo­re­ne od 20. lip­nja do 10. ruj­na 2012. Pe­ti We­ekend Me­dia Fes­ti­val, naj­ve­ći re­gi­onal­ni fes­ti­val ko­mu­ni­ka­ci­ja, odr­žat će se ove go­di­ne od 20. do 23. ruj­na u fes­ti­val­skom pros­to­ru sta­re Tvor­ni­ce du­ha­na u Ro­vi­nju.

PXL

Rovinj, 20. – 23. ruj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.