DOUBLE DECKER PO­NOV­NO NA ZA­GRE­BAČ­KIM ULI­CA­MA

Po­kret­na rek­la­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Tvrt­ka Equ­inox iz Sve­tog Iva­na Ze­li­ne, vlas­ni­ca poz­na­to­ga en­gle­skog auto­bu­sa Double Dec­ke­ra, od­lu­či­la je iz­najm­lji­va­ti vo­zi­lo u rek­lam­ne svr­he. Ia­ko je taj 40-ak go­di­na star auto­bus u rek­lam­nu funk­ci­ju stav­ljen još 2007. go­di­ne, pri­bli­ža­va­njem Olim­pij­skih iga­ra u Equ­inoxu su ga od­lu­či­li opet is­ko­ris­ti­ti da pod­sje­te na svo­je us­lu­ge. Po­seb­nost en­gle­skog auto­bu­sa na za­gre­bač­kim uli­ca­ma pre­poz­na­li su već do sa­da na Snow Qu­een Trop­hyu ka­da je slu­žio kao press cen­tar za Ato­mi­co­ve ski­ja­še, na Bi­cik­li­ja­di na Ja­ru­nu gdje ga je Ve­čer­nji list unaj­mio kao VIP sa­lon te kao rek­lam­no vo­zi­lo u kam­pa­nji za za­gre­bač­ko­ga gra­do­na­čel­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.