Iz­a­bran no­vi sa­ziv Na­ci­onal­nog vi­je­ća za kon­ku­rent­nost

Hr­vat­ska je u kri­tič­noj fa­zi, mo­ra­mo se mi­je­nja­ti, a ni­smo se do­volj­no os­po­so­bi­li

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

N[Čla­no­vi Vla­de]

a sjed­ni­ci Na­ci­onal­nog vi­je­ća za kon­ku­rent­nost odr­ža­noj 12. lip­nja 2012. go­di­ne ime­no­va­ni su no­vi čla­no­vi Vi­je­ća iz re­do­va Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, gos­po­dar­stve­ni­ka, aka­dem­ske za­jed­ni­ce i sin­di­ka­ta. Ivi­ca Mu­dri­nić, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­skog te­le­ko­ma, po­nov­no je iz­a­bran za predsjednika Vi­je­ća, a pot­pred­sjed­ni­ci su Bo­žo Pr­ka, pred­sjed­nik Upra­ve Pri­vred­ne ban­ke Za­greb, i Go­ran Rad­man, de­kan ve­le­uči­li­šta Vern.

“Hr­vat­ska je u kri­tič­noj fa­zi – mo­ra­mo se mi­je­nja­ti, a ni­smo se za to do­volj­no os­po­so­bi­li. Hr­vat­skoj je po­tre­ban kon­sen­zus svih sna­ga o to­me kak­vu bu­duć­nost že­li­mo, vi­zi­ja ko­ja će bi­ti iz­nad po­li­tič­kih po­dje­la, oko ko­je će­mo se svi slo­ži­ti. Vi­je­će će u idu­ćem raz­dob­lju odr­ža­ti te­mat­ske sjed­ni­ce i odre­di­ti se oko ak­tu­al­nih iz­a­zo­va hr­vat­skog druš­tva”, re­kao je Mu­dri­nić u svo­jem nas­tup­nom go­vo­ru.

Na­ci­onal­no vi­je­će za kon­ku­rent­nost dje­lu­je kao ne­za­vis­no sa­vje­to­dav­no ti­je­lo sas­tav­lje­no od pred­stav­ni­ka če­ti­ri­ju in­te­res­nih sku­pi­na ra­di po­ti­ca­nja di­ja­lo­ga pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra, ra­zvi­ja­nja kon­sen­zu­sa o glav­nim eko­nom­skim pi­ta­nji­ma s ko­ji­ma se Hr­vat­ska su­oča­va, uoča­va­nja ja­kih i sla­bih stra­na hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva te pre­po­ru­ka po­li­ti­ka i mje­ra ko­je će pri­do­ni­je­ti du­go­roč­no odr­ži­vom po­bolj­ša­nju kon­ku­rent­nos­ti Hr­vat­ske.

Ta­ko će u Vi­je­ću Vla­du pred­stav­lja­ti Ra­di­mir Ča­čić, pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar gos­po­dar­stva, Branko Gr­čić, pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je, Slav­ko Li­nić, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, Ar­sen Ba­uk, mi­nis­tar upra­ve, Gor­dan Ma­ras, mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva, Želj­ko Jo­va­no­vić, mi­nis­tar zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta, i Mi­ran­do Mr­sić, mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va.

Iz re­do­va gos­po­dar­stve­ni­ka no­vi čla­no­vi Vi­je­ća su:

1. Ivi­ca Mu­dri­nić, Hr­vat­ski te­le­kom, pred­sjed­nik

Upra­ve, pred­sjed­nik NVK 2. Bo­žo Pr­ka, Pri­vred­na ban­ka Za­greb, pred­sjed­nik Upra­ve Ljer­ka Pu­ljić, Agro­kor, sta­ri­ja iz­vr­š­na pot­pred­sjed­ni­ca Fi­lip Fi­li­pec, Teh­ni­ka, pred­sjed­nik Upra­ve Mat­ko Bo­lan­ča, Pli­va Hr­vat­ska, biv­ši pred­sjed­nik Upra­ve Kre­šo Pe­ri­ca, IBM Hr­vat­ska, glav­ni di­rek­tor Da­rin­ko Ba­go, Kon­čar, pred­sjed­nik Upra­ve Zo­ran Koš­ćec, Var­teks, pred­sjed­nik Upra­ve To­mis­lav Thür, Ina, iz­vr­š­ni di­rek­tor, PF Kor­po­ra­tiv­ni pos­lo­vi 10. Ši­me Kla­rić, Na­ci­onal­na udru­ga obi­telj­skih i

ma­lih ho­te­la, pred­sjed­nik.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

[Ja­ča­nje di­ja­lo­ga]

Ujed­no su po­t­vr­đe­ni čla­no­vi sin­di­kal­nih sre­diš­nji­ca – Mla­den No­vo­sel, pred­sjed­nik Sa­ve­za sa­mos­tal­nih sin­di­ka­ta Hr­vat­ske, Kre­ši­mir Se­ver, pred­sjed­nik Ne­za­vis­nih sin­di­ka­ta Hr­vat­ske, Vi­lim Ri­bić, pred­sjed­nik Ma­ti­ce hr­vat­ski sin­di­ka­ta, Oz­ren Ma­ti­ja­še­vić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske udru­ge sin­di­ka­ta, te Da­mir Ja­kuš, pred­sjed­nik udru­ge rad­nič­kih sin­di­ka­ta Hr­vat­ske. Aka­dem­sku za­jed­ni­cu u Vi­je­ću će pred­stav­lja­ti Go­ran Rad­man, de­kan ve­le­uči­li­šta Vern, prof. dr. sc. Pe­ro Lu­čin, rek­tor Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci, prof. dr. sc. Sla­vi­ca Singer, pro­fe­so­ri­ca na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Osi­je­ku, te prof. dr. sc. Želj­ko Po­toč­njak, profesor Prav­nog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu.

Ra­di ja­ča­nja di­ja­lo­ga, part­ner­stva i kon­sen­zu­sa o pro­gra­mi­ma i po­li­ti­ka­ma ključ­nim za kon­ku­rent­sko na­pre­do­va­nje hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva u ra­du Na­ci­onal­nog vi­je­ća za kon­ku­rent­nost su­dje­lo­vat će osim članova Vi­je­ća i is­tak­nu­ti gos­po­dar­stve­ni­ci, znans­tve­ni­ci i dru­ge oso­be iz jav­nog ži­vo­ta.

Za do­dat­ne in­for­ma­ci­je mo­lim Vas da se obra­ti­te na broj 01/ 6304-853 ili e-po­štom na jadranka.ga­ble@ hup.hr.

Pos­lo­dav­ce će u NVK pred­stav­lja­ti, me­đu os­ta­lim, Bo­žo Pr­ka i Ivi­ca Mu­dri­nić. U ra­du NVK-a su­dje­lo­va­ti će, osim članova Vi­je­ća, i is­tak­nu­ti gos­po­dar­stve­ni­ci, znans­tve­ni­ci i dru­ge oso­be iz jav­nog ži­vo­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.