HUP – Udru­ga tek­s­til­ne i kož­ne in­dus­tri­je na Glav­noj skup­šti­ni EURATEX-A

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Pred­sjed­nik EURATEX-a Al­ber­to Pac­ca­nel­li 14. lip­nja 2012. broj­nim je su­di­oni­ci­ma Glav­ne skup­šti­ne ka­zao da: “Una­toč pa­du svjet­sko­ga gos­po­dar­stva u od­go­vo­ru na EU-kri­zu tek­s­til­na i odjev­na in­dus­tri­ja u EU27 ze­ma­lja u 2011. os­tva­ri­la je pro­met od 179 mi­li­jar­di eura, što nas ohra­bru­je za bu­duć­nost. In­dus­tri­ja je za­bi­lje­ži­la vi­še od 5 mi­li­jar­di eura inves­ti­ci­ja u stro­je­ve. To­me tre­ba pri­do­da­ti sva ne­ma­te­ri­jal­na ula­ga­nja kom­pa­ni­ja za bo­lje ser­vi­si­ra­nje nji­ho­vih tr­ži­šta, bi­lo in­dus­trij­ske, do­ma­će ili mod­ne in­dus­tri­je.

Di­na­mi­ka 146.000 kom­pa­ni­ja u sek­to­ru ko­je za­poš­lja­va­nju vi­še od 1,83 mi­li­ju­na rad­ni­ka ma­te­ri­ja­li­zi­ra­na je na tr­ži­štu ino­va­tiv­nim pris­tu­pi­ma ko­ji nu­de flek­si­bil­na rje­še­nja za rje­ša­va­nje druš­tve­nih pro­mje­na. Za­do­vo­ljan sam da mo­gu na­gla­si­ti da je u 2011. vanj­ska tr­go­vi­na sek­to­ra bi­la di­na­mič­ni­ja u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne sa 38,7 mi­li­jar­di eura tek­s­til­nih i odjev­nih pro­izvo­da iz­ve­ze­nih na svjet­ska tr­ži­šta, što či­ni 22% ukup­nog pro­me­ta, a 93 mi­li­jar­de eura os­tva­re­ne su od uvo­za s tre­ćih tr­ži­šta.

Pr­va pre­dvi­đa­nja za 2012. po­ka­zu­ju da una­toč snaž­nom us­po­ra­va­nju po­troš­nje u ukup­nom gos­po­dar­stvu Eu­ro­pe ima­mo do­bre po­ka­za­te­lje ko­ji do­la­ze s vanj­skih tr­ži­šta. U pr­vom tro­mje­se­čju ek­s­tra­izvoz Eu­rop­ske uni­je bi­lje­ži po­rast od 8,1%, a u ko­li­či­na­ma 6,8%. S dru­ge stra­ne uvoz se sma­njio za 10,1% u ko­li­či­na­ma, tj. 5,8% po vrijednosti. Eu­rop­ske tvrt­ke us­pje­le su po­ve­ća­ti iz­voz, u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem u 2011., na svim glav­nim iz­voz­nim tr­ži­šti­ma (SAD, Ru­si­ja, Tur­ska, Ki­na, Ja­pan). To je vr­lo po­zi­ti­van trend i po­ka­zu­je ka­ko mo­že­mo bi­ti kon­ku­rent­ni ia­ko smo su­oče­ni s vr­lo te­škim uvje­ti­ma u pris­tu­pu tre­ćim tr­ži­šti­ma”, za­klju­čio je Pac­ca­nel­li,

Ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja]

U ok­vi­ru Glav­ne skup­šti­ne odr­žan je i pa­nel “Glo­bal Mar­kets – Chal­len­ge and Op­por­tu­nity for Eu­ro­pe­an Tec­h­ni­cal Texti­les”.

Na­kon di­na­mič­ne ras­pra­ve svih su­di­oni­ka za­klju­če­no je da:

ne pos­to­ji di­fe­ren­ci­ja­ci­ja iz­me­đu tra­di­ci­onal­nog ili teh­nič­kog tek­s­ti­la s ob­zi­rom na to da se svi su­oča­va­ju s is­tim iz­a­zo­vi­ma i tre­ba­ju os­lo­ni­ti na ino­va­ci­je ka­ko bi kre­ira­li atrak­tiv­ne vi­so­kok­va­li­tet­ne pro­izvo­de ve­će do­da­ne vrijednosti za­hva­lju­ju­ći struč­nog rad­noj sna­zi ko­ju tre­ba za­dr­ža­ti i ra­zvi­ja­ti.

Ši­re­nje stan­dar­da EU, bi­lo spe­ci­fi­ka­ci­ja ku­pa­ca ili CEN stan­dar­da, tre­ba­lo bi po­mo­ći kom­pa­ni­ja­ma EU iz­voz na svjet­ska tr­ži­šta, kao ot­por ras­tu­ćoj kon­ku­ren­ci­ji teh­no­lo­gi­je i do­pri­nos ra­zvo­ju no­vih teh­no­lo­gi­ja/ pro­ce­sa ka­ko bi se za­dr­ža­la vo­de­ća po­zi­ci­ja u od­no­su na jef­ti­nu konkurenciju.

Vi­so­ko­frag­men­ti­ra­na eu­rop­ska in­dus­tri­ja s raz­no­vr­s­nim bro­jem ve­li­kih i ma­njih kom­pa­ni­ja ko­je su spo­sob­ne od­go­vo­ri­ti zah­tje­vi­ma mnoš­tva no­vih tr­ži­šta di­ljem svi­je­ta mo­ra bi­ti za­šti­će­na od ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je. Pa­ne­lis­ti su bi­li je­dins­tve­ni u miš­lje­nju da je najbolji na­čin za­šti­te po­du­ze­ća da­va­nje pred­nos­ti teh­nič­koj su­rad­nji s do­bav­lja­či­ma i kup­ci­ma (za­jed­nič­ki ra­zvoj), is­to­dob­no ši­re­ći pre­ko­gra­nič­ne apli­ka­ci­je i in­te­gri­ra­ti odr­ži­ve pris­tu­pe.

Bu­du­ći ra­zvoj mo­gao bi gur­nu­ti ovaj dio in­dus­tri­je da pra­ti po­tro­ša­če di­ljem svi­je­ta, ali ka­ko ni­su sve kom­pa­ni­je sprem­ne za taj ko­rak, tj. za inves­ti­ci­je, jas­no je da kom­pa­ni­je EU tre­ba­ju za­dr­ža­ti naj­na­pred­ni­je i naj­skup­lje pro­izvo­de u Eu­ro­pi svla­da­va­njem no­vih pro­ce­sa i teh­no­lo­gi­ja. Iz­vr­s­nost i in­fras­truk­tu­ra za is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, mo­guć­nost bo­lje za­šti­te in­te­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva itd. tre­ba­ju bi­ti pro­mo­vi­ra­ni kao i prin­ci­pi fer pos­lo­va­nja na raz­li­či­tim tr­ži­šti­ma.

EU-in­dus­tri­ja teh­nič­kog tek­s­ti­la tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da je pri­ori­tet glo­bal­na pro­da­ja, mo­guć­nos­ti su ve­li­ke, kao i ino­va­ci­je i uprav­lja­nje kom­plek­s­nim lan­ci­ma na­ba­ve u od­go­vo­ru na po­tre­be tr­ži­šta.

Stan­dar­di]

Uoči Glav­ne skup­šti­ne 13. lip­nja odr­žan je i sas­ta­nak rad­ne gru­pe za teh­nič­ke ba­ri­je­re u tr­go­vi­ni, na ko­jem se ras­prav­lja­lo o ulo­zi i ra­zvo­ju stan­dar­da i CEN ini­ci­ja­ti­va­ma. Na­ime, ulo­ga je EURATEX-a da in­for­mi­ra čla­ni­ce o glav­nim stan­dar­di­ma ko­je se pri­mje­nju­ju u tek­s­til­noj i odjev­noj in­dus­tri­ji Eu­rop­ske uni­je. EURATEX je član pro­ma­trač CEN TC 248 teh­nič­kog od­bo­ra za tek­s­til te su­ra­đu­je sa svim su­di­oni­ci­ma uklju­ču­ju­ći Europ­sku ko­mi­si­ju, NORMAPME i dru­ge or­ga­ni­za­ci­je ve­za­no uz stan­dar­de re­le­vant­ne za sek­tor.

Ta­ko­đer je odr­žan Bu­si­ness Co­ope­ra­ti­on se­mi­nar u or­ga­ni­za­ci­ji EURATEX-a i part­ne­ra TexWeb pro­jek­ta. Te­me se­mi­na­ra bi­le su in­dus­trij­ska po­li­ti­ka i po­dr­ška in­dus­tri­ji tek­s­ti­la u zem­lja­ma part­ne­ri­ma, zna­nja i vje­šti­ne rad­ne sna­ge kao stra­te­ški ra­zvoj­ni iz­a­zov tek­s­til­ne i odjev­ne in­dus­tri­je Eu­rop­ske uni­je, stan­dar­di i cer­ti­fi­ka­ci­ja za kon­ku­rent­nost sek­to­ra te je dan pre­gled sta­nja tek­s­til­ne i odjev­ne in­dus­tri­je u zem­lja­ma part­ne­ri­ma.

U spo­me­nu­tim do­ga­đa­nji­ma u Bruxel­le­su uime HUP-a kao čla­na EURATEX-a su­dje­lo­va­li su Ni­ko­la Mi­kić, pred­sjed­nik Udru­ge tek­s­til­ne i kož­ne in­dus­tri­je, Es­ta­re Cul­to d.o.o, Mi­lan Lu­šić, di­rek­tor stra­te­ških pro­je­ka­ta, Var­teks d.d., i San­dra Ra­da­ko­vić, di­rek­to­ri­ca HUP – Cen­tra za eu­rop­ske pret­pris­tup­ne pro­ce­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.