Na­zo­vi­te pre­mi­je­ra ra­di po­mo­ći

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

No­vi cen­tar za po­moć de­špe­rat­nim ula­ga­či­ma us­tro­jit će se u Ure­du pre­mi­je­ra ka­ko bi po­mo­gao u bor­bi pro­tiv us­po­re­nog, ali broj­nog ne­pri­ja­te­lja – bi­ro­kra­ci­je

Čim Vla­da for­ma­li­zi­ra svoju od­lu­ku, Hr­vat­ska će do­bi­ti još je­dan ured – ovo­ga pu­ta bit će to cen­tar za po­moć po­du­zet­ni­ci­ma, go­di­na­ma iz­gub­lje­ni­ma u bes­pu­ći­ma hr­vat­ske ad­mi­nis­tra­ci­je. U ovoj su zem­lji i do­ma­ći, a po­go­to­vo stra­ni po­du­zet­ni­ci spu­ta­ni svom si­lom pro­pi­sa, ali i raz­nih do­zvo­la ko­je mo­ra­ju pri­ku­pi­ti pa pre­du­go če­ka­ju na re­ali­za­ci­ju pos­lo­va u ko­je su ne­koć dav­no, dok su bi­li mla­đi i na­iv­ni­ji, ulo­ži­li mi­li­ju­ne eura. No­vi cen­tar za po­moć de­špe­rat­nim ula­ga­či­ma us­tro­jit će se pri Ure­du pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, i tre­bao bi po­mo­ći u bor­bi pro­tiv us­po­re­nog, ali broj­nog ne­pri­ja­te­lja – bi­ro­kra­ci­je.

U ovoj zem­lji ne zvu­či čud­no kad vam poz­na­nik ka­že da će na ne­ko­li­ko go­di­na pri­je­ći u dr­žav­nu služ­bu, a sve ka­ko bi na mi­ru pri­pre­mio is­pi­te za svoj dok­tor­ski stu­dij. Dok se ne ri­je­ši fa­kul­tet­skih obve­za, vr­tjet će po ru­ka­ma raz­ne pa­pi­re, pla­no­ve iz­grad­nje tvor­ni­ca i golf-igra­li­šta, i po­tom ih mir­ne sa­vjes­ti vra­ti­ti u la­di­cu kao da o tom ko­ma­du pa­pi­ra ne ovi­si sud­bi­na ne­či­je­ga ka­pi­ta­la i otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta. Ne zna se još toč­no na ko­je će na­či­ne Mi­la­no­vi­će­vi lju­di po­ma­ga­ti po­du­zet­ni­ci­ma, ko­ji bi bi­li naj­sret­ni­ji da se u tom cen­tru za­pos­le prav­ni­ci i objas­ne im u če­mu su po­gri­je­ši­li. No što u slu­ča­ju da gre­ške ni­je bi­lo, a po­treb­ne pa­pi­re ta­ko du­go če­ka­ju za­to što ni­su ni­ko­ga pod­mi­ti­li? Što će im u tom slu­ča­ju re­ći sa­vjet­ni­ci iz no­vo­os­no­va­na Vla­di­na ure­da? Mo­žda im ne ka­žu ni­šta, jer će i sa­mi bi­ti za­okup­lje­ni spre­ma­njem is­pi­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.