De­se­ci ti­su­ća lju­di bje­že pred va­trom u Co­lo­ra­du

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Naj­ma­nje 32.000 sta­nov­ni­ka eva­ku­ira­no je iz svo­jih do­mo­va zbog po­ža­ra ko­ji su se po­nov­no raz­buk­ta­li u ame­rič­koj sa­vez­noj dr­ža­vi Co­lo­ra­du. Po­ža­ri po­kraj ne­kih od naj­po­pu­lar­ni­jih tu­ris­tič­kih odre­di­šta u uto­rak su se po­ja­ča­li, za­hva­ti­li ku­će na rub­nim po­dru­čji­ma Colorado Sprin­g­sa pri­mo­rav­ši na eva­ku­aci­ju i dje­lat­ni­ke aka­de­mi­je voj­nog zra­ko­plov­s­tva SAD-a. “To je po­žar ep­skih raz­mje­ra”, re­kao je na­čel­nik va­tro­gas­ne služ­be Colorado Sprin­g­sa Rich Brown. Od po­čet­ka po­žar­ne se­zo­ne po­gi­nu­lo je pet oso­ba. U Co­lo­ra­du go­ri ne­ko­li­ko po­ža­ra, a oblak di­ma s po­ža­ri­šta vi­sok je 6100 me­ta­ra. Zra­ko­plov­s­tvo je u po­moć pos­la­lo če­ti­ri zra­ko­plo­va i naj­a­vi­lo sla­nje 25 he­li­kop­te­ra.

EPA

Ovo­go­diš­nja se­zo­na po­ža­ra pro­zva­na je naj­go­rom u po­vi­jes­ti, a po­ru­ka na auto­bu­su 'Have a ni­ce day' baš ne po­ma­že iz­bje­gli­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.