Epi­de­mi­ja tu­ber­ku­lo­ze ot­por­ne na li­je­ko­ve ha­ra Ki­nom

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ki­ni pri­je­ti “oz­bilj­na epi­de­mi­ja” tu­ber­ku­lo­ze ko­ja je ot­por­na na li­je­ko­ve, upo­zo­ra­va­ju struč­nja­ci u New En­gland Jo­ur­nal of Me­di­ci­ne. Pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma, po­s­ljed­njih je ne­ko­li­ko go­di­na tre­ći­na no­vih pa­ci­je­na­ta s tu­ber­ku­lo­zom i po­lo­vi­ca pa­ci­je­na­ta s pri­je tre­ti­ra­nom tu­ber­ku­lo­zom ima­la oblik bo­les­ti ko­ji je ot­po­ran na dje­lo­va­nje li­je­ko­va.

Pre­va­len­ci­ja mul­ti­re­zis­tent­ne tu­ber­ku­lo­ze (MDR TB) iz­no­si­la je 5,7 pos­to, od­nos­no go­to­vo dvos­tru­ko vi­še ne­go u os­tat­ku svi- je­ta. Mul­ti­re­zis­tent­na tu­ber­ku­lo­za (MDR TB) pred­stav­lja is­to­dob­nu re­zis­ten­ci­ju na dva naj­važ­ni­ja bak­te­ri­cid­na an­ti­tu­ber­ku­lo­ti­ka te bez re­zis­ten­ci­je na još ne­ki od an­ti­tu­ber­ku­lo­ti­ka.

U Ki­ni se bi­lje­ži če­t­vr­ti­na svih glo­bal­nih slu­ča­je­va mul­ti­re­zis­tent­ne tu­ber­ku­lo­ze. U svi­je­tu se go­diš­nje ukup­no bi­lje­ži vi­še od de­vet mi­li­ju­na no­vih slu­ča­je­va tu­ber­ku­lo­ze, a od to­ga se mi­li­jun od­no­si na Ki­nu. Tu­ber­ku­lo­za u svi­je­tu od­no­si 1,5 mi­li­ju­na ži­vo­ta go­diš­nje.

PD

Struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju na sve vi­še na­si­lja i kri­mi­nal­nih dje­la

PD

Li­ječ­ni­ci upo­zo­ra­va­ju na sve br­že ši­re­nje bo­les­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.