U BIH se na he­ro­inu go­diš­nje ‘okre­ne’ 150 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

U Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni se go­diš­nje pro­da naj­ma­nje šest to­na he­ro­ina za što tr­gov­ci dro­gom utr­že naj­ma­nje 150 mi­li­ju­na eura, pro­cje­ne su bo­san­sko­her­ce­go­vač­kih po­li­cij­skih agen­ci­ja i ins­ti­tu­ci­ja za­du­že­nih za skrb o nar­ko­ma­ni­ma.

Rav­na­te­lji­ca sa­ra­jev­skog Za­vo­da za al­ko­ho­li­zam i dru­ge tok­si­ko­ma­ni­je Ner­ma­na Me­hić- Ba­sa­ra iz­ja­vi­la je ka­ko se pro­cje­nju­je da u či­ta­voj BiH ima iz­me­đu de­set i pet­na­est ti­su­ća ovis­ni­ka o dro­ga­ma, od kojih je naj­ma­nje po­lo­vi­ca ovis­ni­ka o he­ro­inu.

Tak­vi nar­ko­ma­ni pro­sječ­no tro­še gram do dva he­ro­ina na dan, a ci­je­na po gramu kod ulič­nih pre­pro­da­va­ča kre­će se od 25 do 40 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.