NA­BA­VA MO­TOR­NIH VO­ZI­LA OPE­RA­TIV­NIM LEASINGOM

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja provodi pos­tu­pak jav­nog nad­me­ta­nja za na­ba­vu mo­tor­nih vo­zi­la ope­ra­tiv­nim leasingom s os­tat­kom vrijednosti.

Po­da­ci o oso­bi za­du­že­noj za ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­nu­di­te­lji­ma

Ni­ko­la Gos­po­čić, uprav­ni odjel za op­će i za­jed­nič­ke pos­lo­ve, te­le­fon: 049/329-253, te­le­faks: 049/329-255, e-pošta: ni­ko­la. gos­p­cic@kzz.hr

Dos­ta­va po­nu­da

Rok za dos­ta­vu je 10. sr­p­nja 2012. do 12 sa­ti. Po­nu­de će se otvoriti u so­bi za sas­tan­ke, Ma­gis­trat­ska 1, u Kra­pi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.