Ivo Jo­si­po­vić od­li­ko­vao Ma­ti­ju Ko­pi­ća

Far­me­ron Na­gra­đen os­ni­vač ino­va­tiv­nog sof­tve­ra za in­for­ma­ti­za­ci­ju far­mi

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA - BERNARD IVEZIĆ

Ma­ti­ja Ko­pić, mla­di in­for­ma­ti­čar iz Sla­vo­ni­je, tvo­rac ino­va­tiv­nog sof­tve­ra za in­for­ma­ti­za­ci­ju far­mi zvan Far­me­ron, pr­vi je in­for­ma­ti­čar ko­ji je do­bio dr­žav­no od­li­ko­va­nje u su­vre­me­noj Hr­vat­skoj. Pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić od­li­ko­vao je Ko­pi­ća Re­dom Da­ni­ce hr­vat­ske s li­kom Ni­ko­le Tes­le za oso­bi­te zasluge za iz­u­mi­telj­stvo u do­me­ni in­for­ma­tič­kih po­ljo­pri­vred­nih sus­ta­va.

Pred­sjed­nik Jo­si­po­vić is­ti­če da je po­se­ban do­pri­nos ovo­ga hr­vat­skog in­for­ma­tič­kog iz­u­ma, ko­ji je vr­lo br­zo ste­kao svjet­sku sla­vu i za­ni­ma­nje me-

Us­pon Far­me­ro­na po­čeo je

la­ni kaD Su ga Po­Dr­ža­LI SEEDcamP, ac­cE­LE­ra­tor gro­uP I 500Star­tuPS

đu­na­rod­nih inves­ti­to­ra, u to­me što sto­ča­ri­ma omo­gu­ću­je sma­nje­nje tro­ško­va u pro­izvod­nji.

Ko­pi­ćev Far­me­ron je u svib­nju pri­mio inves­ti­ci­ju od 1,4 mi­li­ju­na do­la­ra od bos­ton­skog fon­da ri­zič­no­ga ka­pi­ta­la NextVi­ew Ven­tu­re­sa i fon­da Sof­tTec­ha iz Si­li­cij­ske do­li­ne. To je naj­ve­ća inves­ti­ci­ja u no­vu hr­vat­sku in­for­ma­tič­ku tvrt­ku. Far­me­ron je nas­tao ta­ko što je Ko­pić že­lio po­mo­ći ocu u pra­će­nju pro­izvod­nje mli­je­ka. Us­pon Far­me­ro­na po­čeo je la­ni kad su ga po­dr­ža­li Seedcamp, a za­tim i The Ac­ce­le­ra­tor Gro­up te 500star­tups.

PD

Pred­sjed­nik Jo­si­po­vić i Ma­ti­ja Ko­pić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.