top 5 rad­nih mjes­ta

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA - iz­vor: Mojpo­sao

1 Pro­gra­mer

Pos­lo­da­vac: Bi­log Rok pri­ja­ve: 4. sr­p­nja 2012. Mjes­to obav­lja­nja pos­la: Za­greb

2 Se­ni­or web de­ve­lo­per

Pos­lo­da­vac: Moj te­le­kom Rok pri­ja­ve: 3. sr­p­nja 2012. Mjes­to obav­lja­nja pos­la: Za­greb

3 Test En­gi­ne­er – LT7004MP

Pos­lo­da­vac: Glo­bal Jobs Ser­vi­ces Rok pri­ja­ve: 13. sr­p­nja 2012. Mjes­to obav­lja­nja pos­la: zem­lje Arap­skog za­lje­va

4 C sharp/flash pro­gra­mer

Pos­lo­da­vac: NET Rok pri­ja­ve: 3. sr­p­nja 2012. Mjes­to obav­lja­nja pos­la: Za­greb

5 Pro­gra­mer in­for­ma­cij­skih sus­ta­va

Pos­lo­da­vac: Inin, in­for­ma­tič­ki in­že­nje­ring Rok pri­ja­ve: 30. lip­nja 2012. Mjes­to obav­lja­nja pos­la: Sla­von­ski Brod

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.