Teh­no­lo­gi­ja i za­pos­le­ni­ci u kri­zi važ­ni­ji od tr­žiš­nih uvje­ta

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Fak­tor us­pje­ha U IBM-ovu is­tra­ži­va­nju su­dje­lo­va­lo 1700 di­rek­to­ra iz 64 dr­ža­ve

I od ši­va­nja do­njeg rub­lja mo­že se u Hr­vat­skoj bi­ti us­pje­šan ako se uve­du no­ve teh­no­lo­gi­je i bri­ne o že­lja­ma ku­pa­ca, ka­žu u Ga­le­bu

Omi­ški Ga­leb, je­di­na pre­os­ta­la us­pješ­na hr­vat­ska tvor­ni­ca tri­ko­ta­že ko­ja za­poš­lja­va go­to­vo 350 rad­ni­ka i ko­ja je la­ni ima­la rast pri­ho­da od 4,5 pos­to, na 59 mi­li­ju­na ku­na, us­pje­la je za­hva­lju­ju­ći no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma i ja­ča­nju pre­poz­nat­lji­vos­ti pro­izvo­da, is­tak­nuo je di­rek­tor Ga­le­ba Stje­pan Pe­zo na okru­glom sto­lu IBM-a i HGK o klju­ču us­pje­ha u kri­zi.

Prin­ci­pi­jel­nost us­pješ­nih

Or­ga­ni­za­to­ri okru­glog sto­la is­ti­ču Ga­leb kao ogled­ni pri­mjer ka­ko se no­si­ti s kri­zom. Na­ime, pr­vi put u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na čel­ni­ci ve­li­kih kom­pa­ni­ja sma­tra­ju da tr­žiš­ni uvje­ti vi­še ni­su glav­ni vanj­ski čim­be­ni­ci ko­ji utje­ču na us­pješ­nost kom­pa­ni­ja. Is­tra­ži­va­nje IBM CEO Study, u ko­jem je su­dje­lo­va­lo 1700 iz­vr­š­nih di­rek­to­ra iz 18 in­dus­tri­ja i 64 dr­ža­ve, a me­đu nji­ma i pet me­na­dže­ra iz Hr­vat­ske, sma­tra­ju da su sa­da za uspjeh pre­sud­ni teh­no­lo­gi­ja i ino­va­tiv­ni i spo­sob­ni rad­ni­ci. Kre­šo Pe­ri­ca, di­rek­tor tvrt­ke IBM Hr­vat­ska, is­tak­nuo je da je is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo da iz­me­đu vi­še i ma­nje us­pješ­nih kom­pa­ni­ja ne­ma mno­go raz­li­ke u ci­lje­vi­ma.

“Svi su u fo­kus sta­vi­li edu­ka­ci­ju za­pos­le­ni­ka, ra­zu­mi­je­va­nje ko­ris­ni­ka i ino­va­ci­je, ali us­pješ­ni­je kom­pa­ni­je su bi­le prin­ci­pi­jel­ne u pro­vo­đe­nju tih ci­lje­va”, ka­že Pe­ri­ca.

Alexan­der Ger­s­c­h­bac­her, pred­sjed­nik Upra­ve Kar­lo­vač­ke pi­vo­va­re, ko­ja je la­ni ima­la rast pri­ho­da od 10,9 pos­to, na 707,9 mi­li­ju­na ku­na, na­gla­sio je da su ino­va­ci­je u teh­no­lo­gi­ja­ma i bo­lje os­lu­ški­va­nje po­tre­ba ku­pa­ca ključ ko­ji je toj sta­roj in­dus­tri­ji po­mo­gao da pi­vo po­nov­no pre­tvo­ri u sve tra­že­ni­ji pro­izvod.

“Efikasan sus­tav za pos­lov­nu in­te­li­gen­ci­ju, ko­ji nam je po­mo­gao da bo­lje ra­zu­mi­je­mo kup­ce i do­veo do ino­va­ci­ja po­put rad­le­ra, vr­lo je va­žan. Ali ne tre­ba pas­ti u zam­ku i sa­mo ana­li­zi­ra­ti konkurenciju i la­nac vrijednosti, već tre­ba gra­di­ti i part­ner­stva jer su bit- na za du­go­ro­čan uspjeh”, ka­že Ger­s­c­h­bac­her.

Test me­nadž­men­ta

Igor Dro­pu­lić, di­rek­tor SAP-a za Hr­vat­sku, ka­že da je u kri­zi pos­ta­lo uobi­ča­je­no da se uju­tro s ne­kim part­ne­rom na­tje­če­te, a po­pod­ne do­go­va­ra­te za­jed­nič­ki nas­tup na dru­gom pos­lu. “Pre­sud­no je pak da si to me­đu­sob­no ka­že­te una­pri­jed i to­ga se dr­ži­te”, ka­že Dro­pu­lić.

Ire­na We­ber, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca inves­ti­cij­skog ban­kar­stva Hypo ban­ke, do­da­je da je upra­vo za­to ključ za uspjeh tvrt­ki u kri­zi do­bar me­nadž­ment, a ne za­pos­le­ni­ci. “Svug­dje ima do­brih i lo­ših rad­ni­ka, ali u kri­zi se vi­di ko­ja tvrt­ka ima do­bre me­na­dže­re”, ka­že We­ber.

Da­ni­lo Drob­njak, re­gi­onal­ni vo­di­telj ko­mu­ni­ka­ci­ja Pep­siCoa, is­ti­če da su Hr­va­ti vr­lo lo­jal­ni svo­jim bren­do­vi­ma i da je to ve­li­ka sna­ga za lo­kal­ne kom­pa­ni­je.

PXL PXL PXL

Kre­šo Pe­ri­ca, di­rek­tor tvrt­ke IBM Hr­vat­ska, or­ga­ni­za­to­ra okru­glog sto­la

Ire­na We­ber, di­rek­to­ri­ca u Hypo

ban­ci Stje­pan

Pe­zo, di­rek­tor

Ga­le­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.