Ni­zo­zem­ci gra­de tvor­ni­cu i na­da­ju se ugo­vo­ru s Le­dom

Ote­li inves­ti­ci­ju Ru­munj­skoj i po­či­nju ra­di­ti do kra­ja go­di­ne u pos­lov­noj zo­ni Po­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ši­be­nik Ni­zo­zem­ska tvrt­ka Al­l­dra swe­et pa­ssi­on sre­di­nom sr­p­nja kre­će s grad­njom 17 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­ne tvor­ni­ce za pro­izvod­nju kon­di­tor­skih ukra­sa u po­du­zet­nič­koj zo­ni Po­di. Ni­zo­zem­ci su pre­ko svo­je tvrt­ke Slat­ke stva­ri ku­pi­li zem­lji­šte od 8100 če­tvor­nih me­ta­ra za tvor­ni­cu. Pro­izvod­ni po­gon bi s ra­dom tre­bao kre­nu­ti do kra­ja ove go­di­ne, a u pr­voj će fa­zi za­poš­lja­va­ti pet­na­es­tak rad­ni­ka. Vje­ko Ka­leb, di­rek­tor po­du­zet­nič­ke zo­ne Po­di, ka­že da su Ni­zo­zem­ci tvor­ni­cu od­lu­či­li pre­se­li­ti iz Ru­munj­ske. “Ja­ko im je bit­no da s pro­izvod­njom u Hr­vat­skoj za­poč­nu do kra­ja 2012. s ob­zi­rom na to da je naj­ve­ća po­traž­nja za nji­ho- vim pro­izvo­di­ma oko Bo­ži­ća i No­ve go­di­ne”, ka­že Ka­leb. Sva pro­izvod­nja bit će na­mi­je­nje­na za iz­voz vo­de­ćim kom­pa­ni­ja­ma u sek­to­ru po­put Nes­tléa i Dr. Oet­ke­ra. Vo­di­telj pro­jek­ta Zo­ran Kun­ke­ra pak tvr­di da pos­to­ji mo­guć­nost su­rad­nje i s do­ma­ćim tvrt­ka­ma, Kra­šem, Zve­če­vom i Le­dom te še­će­ra­nom Vi­rom.

Pd

Ra­ču­na­ju na su­rad­nju s kon­di­to­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.