Me­dij­ski trik

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je Beyon­ce Knowles ob­z­na­ni­la da je nje­zi­na kći Blue Ivy do­bi­la ime po bilj­ci ko­ju je vi­dje­la dok je proš­lo lje­to bo­ra­vi­la na Hva­ru, hvar­ski gra­do­na­čel­nik Pje­ri­no Be­bić je dje­voj­či­cu pro­gla­sio po­čas­nom goš­ćom Hva­ra. U pi­smu ko­je je upu­tio Beyon­ce i nje­zi­nom su­pru­gu Jay-Z Car­te­ru Be­bić ka­že da je pri­ča o po­dri­je­tlu ime­na nji­ho­ve kće­ri “gra­du i oto­ku Hva­ru do­ni­je­la go­le­mu me­dij­sku paž­nju i pro­mo­ci­ju”. “Ia­ko grad Hvar ima tra­di­ci­ju tu­riz­ma du­gu 145 go­di­na, pri­ča o ve­zi iz­me­đu hvar­skog sta­bla i ime­na va­še kće­ri odjek­nu­la je svi­je­tom i pro­ši­ri­la pri­ču o naj­sun­ča­ni­jem oto­ku u Eu­ro­pi, ko­ji se mno­go pu­ta na­šao na ljes­tvi­ca­ma naj­ljep­ših oto­ka na svi­je­tu”, pi­še Be­bić, po­zi­va­ju­ći ci­je­lu obi­telj da opet po­sje­ti Hvar. Vi­jest o Be­bi­će­vu po­te­zu već je da­ni­ma jed­na od naj­o­bjav­lji­va­ni­jih u ru­bri­ka­ma po­sve­će­nim poz­na­ti­ma.

Pd

Beyon­ce Knowles je na­vod­no kći pro­zva­la po bilj­ci ko­ju je vi­dje­la la­ni na Hva­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.