TRIGLAV

igor mi­haj­lo­vić

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Nad­zor­ni od­bor Za­va­ro­val­ni­ce Triglav je za predsjednika iz­a­brao Igo­ra Mi­haj­lo­vi­ća. Do­sa­daš­nje­ga pr­vog nad­zor­ni­ka An­to­na Rib­ni­ka­ra di­oni­ča­ri su raz­ri­je­ši­li na zah­tjev Slo­ven­sko­ga od­štet­nog druš­tva. Mi­haj­lo­vić je pri­je bio pred­sjed­nik NO-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.