No­va tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Gdje gra­đe­vin­ske tvrt­ke da­nas mo­gu na­ći pro­jek­te ko­ji će im omo­gu­ći­ti za­pos­le­nost? Či­nje­ni­ca je da se či­tav sek­tor mo­ra znat­no vi­še fo­ku­si­ra­ti na ino­zem­na tr­ži­šta, na zem­lje Eu­rop­ske uni­je, ali i iz­van EU. U ovom je tre­nut­ku u Hr­vat­skoj jed­nos­tav­no pre­ma­lo pos­la da bi se za­pos­li­la do­ma­ća gra­đe­vin­ska po­du­ze­ća, po­go­to­vo u seg­men­tu ni­sko­grad­nje, pa ni­je čud­no da su sve tvrt­ke ko­je su kon­cen­tri­ra­ne na do­ma­će tr­ži­šte u ve­li­kim pro­ble­mi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.