Tr­ži­šte

Stam­be­nih kre­di­ta

Poslovni Dnevnik - - MOJIKVADRATI -

Nje­zi­no miš­lje­nje oprav­da­va­ju i po­da­ci ko­je smo do­bi­li iz Er­ste ban­ke u ko­ji­ma se vi­di da se po raz­dob­lji­ma za pr­va če­ti­ri mje­se­ca u po­s­ljed­nje tri go­di­ne po­di­žu kre­di­ti u ok­vir­no slič­nim broj­ka­ma.

Pre­ma po­s­ljed­njim dos­tup­nim po­da­ci­ma, u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne iz­da­li su go­to­vo 550 stam­be­nih kre­di­ta gra­đa­ni­ma (za kup­nju, iz­grad­nju i adap­ta­ci­ju) u vrijednosti od go­to­vo 160 mi­li­ju­na ku­na. U pr­va če­ti­ri mje­se­ca 2010. pla­si­ra­no je 550 stam­be­nih kre­di­ta u vrijednosti od ukup­no 185 mi­li­ju­na ku­na, a u is­tom raz­dob­lju 2011. njih 660 u vrijednosti od ukup­no 178 mi­li­ju­na ku­na.

Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Er­ste ne­kret­ni­na Ili­ja­na Je­leč ka­že ka­ko da­nas si­tu­aci­ju na tr­ži­štu ne­kret­ni­na tre­ba­mo pro­ma­tra­ti ba­rem iz dva, ako ne i vi­še as­pe­ka­ta.

“Vi­še ni­je do­volj­no go­vo­ri­ti o tr­ži­štu stam­be­nih ne­kret­ni­na sa­mo kroz priz­mu ci­je­ne, jer uz nju uvi­jek mo­ra­mo ve­za­ti tip pro­izvo­da o ko­jem go­vo­ri­mo, u ovom slu­ča­ju o vr­sti ne­kret­ni­ne”, go­vo­ri Je­leč. Kao i Li­kan spo­mi­nje ka­ko se kva­li­tet­ni sta­no­vi do­is­ta do­bro pro­da­ju. Kao pri­mjer na­vo­di pro­jekt Eu­ro­blok na Tr­nju u Za­gre­bu. On­dje se sta­no­vi pro­da­ju, na­vo­di, bez sma­nji­va­nja ci­je­ne, a do­sad je pro­da­no 63% sta­no­va. Ipak, ka­že da su u pro­sje­ku pri­li­kom kup­nje ne­kret­ni­ne kli­jen­ti sklo­ni­ji kup­nji sta­no­va cje­nov­no ni­žih raz­re­da.

Ku­pu­ju i stran­ci

Pri­bli­ža­va­njem ula­ska Hr­vat­ske u Europ­sku uni­ju oče­ku­je se i po­ve­ćan in­te­res za sta­no­ve ko­ji su tu­ris­tič­ke na­mje­ne. Moj­ca Kin­čič iz Za­ne spo­mi­nje ka­ko se oče­ku­je naj­vi­še po­traž­nje za ne­kret­ni­ne sred­njeg raz­re­da, ci­je­ne od 60.000 do 100.000 eura, po­seb­no na pri­obal­nom po­dru­čju, te ne­kret­ni­na naj­vi­šeg raz­re­da, sta­re gra­đan­ske vi­le u pri­obal­nim gra­do­vi­ma kao što su Rovinj, Poreč i Du­brov­nik.

Do­da­je ka­ko naj­vi­še pro­je­ka­ta oče­ku­ju u re­kons­truk­ci­ji već pos­to­je­ćih tu­ris­tič­kih obje­ka­ta te re­kons­truk­ci­ji in­dus­trij­skih pros­to­ra ko­ji se na­la­ze unu­tar gra­do­va. Po­če­tak re­ali­za­ci­je ne oče­ku­je do kra­ja ove, već even­tu­al­no 2013. ili čak 2014. go­di­ne. S dru­ge stra­ne Li­kan go­vo­ri ka­ko su gra­đa­ni Eu­rop­ske uni­je po­ka­za­li po­ve­ća­no za­ni­ma­nje za tu­ris­tič­ke ne­kret­ni­ne na Ja­dra­nu, no go­vo­ri ka­ko tre­ba i raz­li­ko­va­ti po­ve­ća­nje in­te­re­sa od po­ras­ta ku­po­pro­da­je. U pra­vi­lu se stran­ci, spo­mi­nje, za­ni­ma­ju za kup­nju ne­kret­ni­na na hr­vat­skoj oba­li, ali ci­je­ne su ni­že u dru­gim zem­lja­ma po­put Ita­li­je, Fran­cu­ske, Špa­njol­ske, Cr­ne Go­re ili Al­ba­ni­je.

“Mi tra­di­ci­onal­no iz­ra­zi­to ci­je­ni­mo svoj kva­drat. Mo­ja pre­po­ru­ka oni­ma ko­ji pro­da­ju ne­kret­ni­ne jest uvi­jek da us­po­re­de ci­je­ne ne­kret­ni­na s dru­gim tr­ži­šti­ma (ko­je su u re­al­noj us­po­red­bi s nji­ho­vi­ma) i tek ta­da odre­de ci­je­nu”, po­ru­ču­je Li­kan.

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.