Ins­ti­tu­ci­ja agra­mer­ske ku­hi­nje

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

Od ne­ko­li­ko već le­gen­dar­nih upo­ri­šta ko­ja su kra­si­la res­to­ra­ter­sku i gas­tro­nom­sku po­zor­ni­cu Za­gre­ba iz pr­ve po­lo­vi­ce proš­log sto­lje­ća, pre­ži­vio je sa­mo Okrug­ljak. I to kroz ci­je­lo bur­no 20. sto­lje­će i pr­va de­set­lje­ća ovog ko­je se tek po­če­lo pe­nja­ti na vre­men­skoj ljes­tvi­ci. Proš­le su du­ge go­di­ne ti­je­kom kojih se od iz­le­ti­šta uz po­tok i mli­no­ve na­do­mak šes­tin­skih obro­na­ka Slje­me­na, od kojih naj­ve­ći još klo­pa­ra uz sam ulaz Okrug­lja­ka, ovo za­vod­lji­vo mjes­to po­la­ko pre­tva­ra­lo u gos­ti­oni­cu, pa res­to­ran i na kra­ju pra­vi res­to­ran­ski sklop, ko­ji da­nas sa­ču­va­nom iz­vor­nom ar­hi­tek­tu­rom, ele­gant­nom unu­traš­njoš­ću ko­ja u naj­sta­ri­jem di­je­lu ne kri­je svoj rus­ti­kal­ni zna­čaj, i vanj­skim te­ra­sma pod gus­tim ze­le­ni­lom i na­rav­no vr­s­nom ku­hi­njom po­t­vr­đu­je svoj sta­tus pra­ve ins­ti­tu­ci­je autoh­to­ne za­gre­bač­ke gas­tro­no­mi­je. Kul­t­no mjes­to Za­gre­ba, Za­grep­ča­na i nji­ho­vih gos­ti­ju.

U Okrug­lja­ku, u či­joj ku­hi­nji još ži­vi duh do­aje­na za­gre­bač­ke gas­tro­no­mi­je Mar­ja­na Hor­nun­ga, a ku­ha­ča maj­sto­ra Vla­de Že­mi­ća sva­kod­nev­no po­du­ča­va mla­de obra­zo­va­ne i na­da­re­ne še­fo­ve po­put Marija Vr­le­ca, po­red lo­na­ca i ta­va, još se vr­te ve­li­ki raž­nje­vi s pat­ka­ma i gu­ska­ma, ja­nje­ti­na i odoj­ci pod­sje­ća­ju na ne­ka pro­hu­ja­la vre­me­na, a do­ma­će štruk­le, slav­ne za­gre­bač­ke sa­vi­ja­če i buć­ni­ce još se na­di­ma­ju u peć­ni­ca­ma, dok mi­ris ple­še nad lon­ci­ma s ju­ha­ma, po­seb­no gus­tim ujuš­ci­ma, ein­ge­mac­h­te­si­ma ko­ji su obi­lje­ži­li za­gre­bač­ku ku­hi­nju. Div­ljač, ri­ba, ža­be, ne­koć mi­lje­ni­ce za­gre­bač­ke ku­hi­nje, po­vr­će i glji­ve ta­ko­đer se is­ti­ču na je­lov­ni­ku Okrug­lja­ka, pri­prem­lje­ni na pro­fi­nje­ne na­či­ne, a agra­mer­ski šni­cli i stara je­la sa žli­com sli­je­de bo­gat niz pre- dje­la, ko­ba­si­ca, šun­ki, pr­šu­ta, ko­la­ča i je­la mo­der­ni­zi­ra­ne tra­di­ci­ona­lis­tič­ke ku­hi­nje. A ona je na svo­jim sred­njo­europ­skim, ali i autoh­to­nim grad­skim, za­gor­skim, u slu­ča­ju Okrug­lja­ka i šes­tin­skim ko­ri­je­ni­ma, nas­ta­vi­la ži­vje­ti u ovom res­to­ra­nu ne­pre­ki­nu­to­ga kon­ti­nu­ite­ta.

Okrug­ljak se stal­no ob­nav­lja, ži­vi svoj sto­ljet­ni ži­vot, po­s­ljed­njih de­set­lje­ća u po­sve do­tje­ra­nom ru­hu za­hva­lju­ju­ći pre­da­nom vlas­ni­ku i ugos­ti­te­lju Bo­ži Cr­nj­cu i nje­go­voj kće­ri Da­ni­je­li Gaj­ski. Nas­ta­vio je bi­ti okup­lja­li- šte pos­lov­nih lju­di ko­ji svo­jim part­ne­ri­ma že­le pru­ži­ti da­nas na­ža­lost sve rje­đu pri­li­ku da ku­ša­ju oku­se i mi­ri­se sta­rog Za­gre­ba.

Nje­go­vim sa­la­ma odje­ku­ju zdra­vi­ce sve­ča­ra i sva­to­va, sta­re za­gre­bač­ke grad­ske pje­sme i naz­dra­vi­ce, a u dis­kre­ci­ji ve­li­kog vr­ta odvi­ja­ju se pra­ve ma­le in­tim­ne i obi­telj­ske sve­ča­nos­ti. Jer Okrug­ljak ne mo­že ni bez gos­ti­ju ni bez pri­rod­nog oko­li­ša. Već je ci­je­lo sto­lje­će na svom mjes­tu pa mu za­to nje­gov Za­greb sva­kod­nev­no do­la­zi u po­ho­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.